V Міжнародна наукова конференція «Управління проектами і креативна індустрія»

3MNeovAf3Rk

Кафедра культурології факультету філософської освіти і науки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова запрошує взяти участь у V Міжнародній науковій культурологічній конференції «Управління культурними проектами і креативна індустрія», яка відбудеться 26 листопада 2018 р. За результатами конференції буде видано збірник конференції «Культурологічний альманах».
 

Русский

V Международная научная культурологическая конференция
«Управление проектами и креативная индустрия»

Кафедра культурологии факультета философского образования и науки Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова приглашает принять участие в Международной научной культурологической конференции «Управление проектами и креативная индустрия», которая состоится 26 ноября 2018 г. По результатам конференции будет издан сборник «Культурологический альманах».

Polski

V Międzynarodowа Konferencjа  Kulturologicznа «Zarządzanie projektami i kreatywna industria»

Katedra Kulturologii Instytutu Filozoficznej Oświaty i Nauki Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia M.P. Dragomanowa zaprasza do udziału w V Międzynarodowej Naukowej Konferencji Kulturologicznej pod tytułem «Zarządzanie projektami i kreatywna industria», która odbędzie się w dniu 26 listopada 2018 r. w trybie zdalnego uczestnictwa.

Uczestnicy dostaną imienne certyfikaty і program konferencji.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 • Концепція «креативне місто»
 • Інфраструктура креативного міста
 • Міські кластери
 • Публічний і творчий простір
 • Роль нових медіа в контексті креативної індустрії
 • Індустрія розваг і масових комунікацій
 • Потенціал культури як вираження нових тенденцій
 • Виробництво і споживання культурного контенту
 • Краудфандинг, фандрайзинг, краудсорсинґ в контексті креативної індустрії
 • Smart-суспільство
 • Глокалізація в умовах сучасних викликів
 • Кейси: міжнародний досвід
 • Перспективи івент-індустрії
 • Масові культурні тренди

Детальніше:

Направления конференции:

 • Концепция «креативный город»
 • Инфраструктура креативного города
 • Городские кластеры
 • Публичное и творческое пространство
 • Роль новых медиа в контексте креативной индустрии
 • Индустрия развлечений и массовых коммуникаций
 • Потенциал культуры как выражение новых тенденций
 • Производство и потребление культурного контента
 • Краудфандинг, фандрайзинг, краудсорсинг в контексте креативной индустрии
 • Smart-общество
 • Глокализация в условиях современных вызовов
 • Кейсы: международный опыт
 • Перспективы ивент-индустрии
 • Массовые культурные тренды

Подробнее в информ-письме:

Zakres tematyczny konferencji:

 • Koncepcja «kreatywne miasto»
 • Infrastruktura kreatywnego miasta
 • Klastry miejskie
 • Przestrzeń publiczna i twórcza
 • Rola nowych mediów w kontekście kreatywnej industrii
 • Industria rozrywek i komunikacji masowej 
 • Potencjał kultury jako wyrażenie nowych tendencji
 • Produkcja i konsumpcja kontenta kulturowego
 • Crowdfunding, fundraising, crowdsoursing w kontekście kreatywnej industrii
 • Masowe tendencje kulturowe
 • Smart-społeczeństwo 
 • Glokalizacja w warunkach współczesnych wezwań
 • Case`y: doświadczenie międzynarodowe
 • Perspektywy ewent-industrii

Więcej informacji:

 

 

Додаткова інформація