VІІ МІЖНАРОДНА ЗАОЧНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ» (8 червня 2018 р.)

3MNeovAf3Rk

Кафедра культурології факультету філософської освіти і науки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова запрошує взяти участь у VII Міжнародній науковій заочній конференції «Інноваційні технології в галузі культури», яка відбудеться 8 червня 2018 р.

Реєстрація учасників та прийом тез до 7 червня 2018 року. Матеріали конференції будуть надруковані у книзі «Культурологічний альманах. Випуск 9». Книзі присвоюється міжнародний книжковий номер ISBN. Обов’язкові примірники надсилаються до Книжкової палати України та провідних бібліотек країни.

Русский

VII МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАОЧНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ» (Киев, 8 июня 2018 г.)

Кафедра культурологии факультета философского образования и науки Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова приглашает принять участие в VII Международной заочной научной конференции «Инновационные технологии в сфере культуры», которая состоится 28 февраля  2018 г. 

Регистрация участников и прием материалов до 7 июня 2018 года. Материалы конференции будут изданы в книге «Культурологический альманах. Выпуск 9», которой присваивается международный книжный номер ISBN.

Polski

VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

«TECHNOLOGIE INNOWACYJNE  W BRANŻY KULTURY» (Kijów, 8 czerwca 2018 r.)

Katedra Kulturologii Instytutu Filozoficznej Oświaty i Nauki Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia M. P. Dragomanowa zaprasza do udziału w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod tytułem «Technologie innowacyjne w branży kultury», która odbędzie się w dniu 28 lutego 2018 r.w trybie zdalnym.

Rejestracja uczestników i przyjmowanie opracowań do dnia 7 czerwca 2018 roku. Udział w VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej «Technologie innowacyjne w branży kultury» przewiduje opłatę składki organizacyjnej, która jest wydawana na zorganizowanie konferencji, przygotowanie programu przedsięwzięcia, druk materiałów w książce «Kulturologiczny almanach. Edycja 7», certyfikat uczestnika konferencji. Zbiór dostaje ISBN.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 • Демократизація культурного процесу і нові форми інтелектуальної праці
 • Гуманітарні технології в соціально-економічному розвитку суспільства
 • Культурні практики повсякденності і формування творчих індустрій
 • Інформаційні технології у культурній галузі
 • Особливості професійної освіти у сфері творчих індустрій
 • Нові освітні стратегії сучасності
 • Сектор «нових медіа»: медіапростір як культурний простір
 • Інновації в культурі як фактор особистісного росту
 • Культурна економіка як «економіка переживань», «економіка знань», «економіка послуг»
 • Туризм як глобальна технологія культурної індустрії
 • Гейміфікація і культура
 • Смарт-суспільство
 • Покоління міленіалів, «Me-me-me» та покоління 2020: спільне, відмінне, парадокси
 • Потенціал нових жанрів: фентезі, фанфік, римейк
 • Мистецтво та культура в медійну епоху
 • Масова культура і аудіовізуальна комунікація

Детальніше:

Направления конференции:

 • Демократизация культурного процесса и новые формы интеллектуального труда
 • Гуманитарные технологии в социально-экономическом развитии общества
 • Культурные практики повседневности и формирование творческих индустрий
 • Информационные технологии в культурной сфере
 • Особенности профессионального образования в сфере творческих индустрий
 • Новые образовательные стратегии современности
 • Сектор «новых медиа»: медиапространство как культурное пространство
 • Инновации в культуре как фактор личностного роста
 • Культурная экономика как «экономика переживаний», «экономика знаний», «экономика услуг»
 • Туризм как глобальная технология культурной индустрии
 • Геймификация и культура
 • Смарт-общество
 • Поколение милениалов, «Me-me-me» и поколение 2020: общее, отличное, парадоксы
 • Потенциал новых жанров: фэнтези, фанфик, ремейк
 • Искусство и культура в медийную эпоху
 • Массовая культура и аудиовизуальная коммуникация

Подробнее в информ-письме:

Zakres tematyczny konferencji:

 • Demokratyzacja procesu kulturalnego i nowe postacie intelektualnej pracy 
 • Technologie humanitarne w społecznoekonomicznym rozwoju społeczeństwa 
 • Praktyki kulturalne codzienności i kształtowanie twórczych instrukcji 
 • Technologie informacyjne w branży kultury 
 • Szczegóły wykształcenia zawodowego w branży twórczych industrii 
 • Nowe edukacyjne strategie współczesności 
 • Sektor «nowych mediów»: media-przestrzeń jako przestrzeń historyczna 
 • Innowacje w kulturze czynnikiem rozwoju osobistego 
 • Ekonomia kulturalna jako «ekonomia przeżyć», «ekonomia wiedzy», «ekonomia usług» 
 • Turystyka jako globalna technologia industrii kulturalnej 
 • Gamefikacja i kultura 
 • Smart-społeczeństwo 
 • Pokolenie Me-me-me i pokolenie 2020: ogólne, doskonała, paradoksy 
 • Potencjał nowych gatunków: fantasy, фанфик, remake
 • Sztuka i kultura w dobie reklamową
 • Kultura masowa i sprzętu audio-video komunikacja

Więcej informacji:

 

Додаткова інформація