ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «NEW TOP SCIENCE» (29 березня 2019 р.)

ava

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «NEW TOP SCIENCE» передбачає роботу 4-х секцій і відбудеться у дистанційному форматі. Актуальність тематики конференції сприятиме ефективному обміну науковими ідеями і зосередженні уваги на практичній складовій. 

Дедлайн прийому матеріалів: 28 березня 2019 р.

Матеріали конференції будуть опубліковані в науковому виданні «Гуманітарний корпус» – збірник наукових статей, який надсилається авторам і завантажується на сайті http://filosof.npu.edu.ua/ (рубрика «Видання»). Збірник розміщується в репозитарії Наукової бібліотеки НПУ імені М.П. Драгоманова.  

Збірці присвоюється міжнародний книжковий номер ISBN. Обов’язкові примірники надсилаються до Книжкової палати України та провідних бібліотек країни.

Українською

СЕКЦІЇ
1. Актуальні проблеми гуманітарних наук
• філософія
• культурологія
• історія 

2. Перспективні напрями досліджень у соціальних науках
• психологія
• соціологія
• політологія

3. Пріоритети наукових досліджень і педагогіка 
• науки про освіту
• середня освіта
• професійна освіта
• спеціальна освіта

4. Стратегії розвитку культури і мистецтва
• дизайн
• менеджмент соціокультурної діяльності
• музеєзнавство
• інформаційна бібліотечна та архівна справа


Polski

ІІІ MIĘDZYNARODOWA NAUKOWO-PRAKTYCZNA KONFERENCJA «NEW TOP SCIENCE» (29 marca 2019 r.)

ІІІ Międzynarodowa naukowo-praktyczna konferencja «NEW TOP SCIENCE» przewiduje pracę 4-ech sekcji w trybie zdalnym. Aktualność tematyki konferencji będzie sprzyjała naukowemu dialogowi na wysokim poziomie i skupieniu uwagi na praktycznym składniku.

Deadline wysyłania materiałów: 28 marca 2019 r.

Materiały konferencji zostaną wydrukowane w naukowym czasopiśmie «Humanistyczne korpus» – zbiórka artykułów naukowych, wysyłanych autorom i umieszczana na stronie internetowej http://filosof.npu.edu.ua/(rubryka «Wydania»). Zbiórka jest umieszczana w Repozytorium Biblioteki naukowej Nagrodowego Pedagogicznego Uniwersytetu imienia M. P. Dragomanowa.

Zbiórka dzieł naukowych jest akceptowana do druku przez Naukową Radę Wydziału Edukacji Filozoficznej i Nauki Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia M. P. Dragomanowa. Zbiórka dostaje międzynarodowy książkowy numer ISBN. Obowiązkowe egzemplarze są wysyłane do Izby Książkowej oraz głównych bibliotek kraju.

SEKCJE
1. Aktualne problemy nauk humanistycznych
• filozofia
• kulturoznawstwo
• historia 

2. Perspektywiczne kierunki badań w naukach społecznych
• psychologia
• socjologia
• politologia

3. Priorytety naukowych badań i pedagogika
• nauki o edukacji
• wykształcenie średnie
• Kształcenie i wychowanie
• edukacja specjalna

4. Strategii rozwoju kultury i sztuki
• design 
• мuzeologia
• historia sztuki

 

Додаткова інформація