Історії та філософії історії

Загальна інформація

Керівництво

Виконуючий обов’язки завідувача кафедри: 

tyckyi s i Сергій Іванович Тицький,
кандидат історичних наук, доцент

Графік навчально-допоміжного персоналу:

Понеділок-п’ятниця з 10:00 до 17:00

Барбара Ольга Анатоліївна

Контакти кафедри

Телефон: +38 (044) 486-44-48

Електрона скринька: kifi_ifon @ npu.edu.ua

Поштова адреса: 01054, м. Київ, вул. Тургенівська, 8/14 (ауд. 15-6) 

Історія

Кафедра історії та філософії історії бере свої витоки в 30-х рр. ХХ століття. 1 вересня 1930 р. на виконання наказу Наркомату освіти УРСР, наказом директора Київського інституту народної освіти М.М. Грищенка була створена загальноінститутська кафедра історії КПРС.

Завідувачами кафедри в різний час були: М.С. Гольнєв (1930–1938), М.Р. Доній (1949–1954), Л.П. Тендерес, М.М. Кубрушко, Г.П. Лещенко (1954–1961). П.І. Бакуменко (1961–1987), О.В. Кузьминець (1987–1995).

З листопада 1995 р. і донині кафедру очолює доктор історичних наук, професор, академік АН вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України І.І. Дробот. Він є автором понад 250 наукових праць. Під керівництвом проф. І.І. Дробота через наукову школу «Історія української державності та суспільно-політичного життя в ХХ-ХХІ ст.» підготовлено 20 кандидатів наук і 4 докторів наук. На кафедрі діє аспірантський семінар-практикум.

Викладачі кафедри спрямовують увагу на вдосконалення форм і методів навчальної роботи, зокрема на підвищення науково-теоретичного і методичного рівня та інформаційної насиченості лекцій, семінарських занять, консультацій, індивідуальних занять, організацію позааудиторної роботи.

Здобутки сьогоднішніх викладачів у роботі зі студентами базуються на досвіді та традиціях, закладених їх попередниками, майстрами педагогічної справи професорами П.І. Бакуменком, М.С. Варшавчиком,В.М. Даниленком, О.В. Кузьмінцем, С.І. Клапчуком, М.В. Ковалем, М.І. Панчуком, доцентами Ю.О. Алексеєвим, В.І. Власенком, М.Є. Гуріним, М.Р. Донієм, В.І. Кравчук, М.М. Кубрушком, Г.П. Лещенко, І.І. Міцканом, В.Ю. Ніколаєнком, Н.С. Носковою, Д.С. Рященком, В.О. Солодьком, Л.П. Тендересом та іншими.

За цей період материнська кафедра історії відпочкувала кілька кафедр, які функціонують в інших інститутах.
Викладачі кафедри історії та філософії історії публікують індивідуальні та колективні монографії, навчальні посібники, наукові статті, навчально-методичні та конференційні матеріали тощо. Останнім часом зусиллями провідних вчених опубліковані монографії «Державність і суспільство в історичному контексті української цивілізації (кінець ХІХ – початок ХХІ століть)» (відп. редактор І.І. Дробот), «Система політичної цензури в УРСР у 1920-1930 рр.» (Т.А. Стоян, відп. редактор І.І. Дробот), «Пореформенні міста Полтавської, Харківської та Чернігівської губерній у другій половині ХІХ ст.» (Ю.О. Нікітін, відп. редактор І.І. Дробот), «Міжнаціональні відносини в Кримській АРСР у 20-30-ті роки ХХ ст.» (Г.М. Кондратюк, відп. редактор І.І. Дробот), посібники «Історія української та зарубіжної культури», «Український народ у другій світовій війні», навчально-методичні комплекси з дисциплін, що забезпечуються кафедрою.

Дієвим засобом професійної підготовки студентів викладачами вбачається їх дослідницька робота в наукових гуртках і проблемних групах. Результатом спільних наукових пошуків є опубліковані статті і матеріали конференцій.

Нині викладачі кафедри: професори І.І. Дробот, Т.А. Стоян, доценти О.П. Бакуменко, А.О. Іваненко, Д.І. Малежик, Ю.О. Нікітін, О.А. Прохоренко, С.І. Тицький, старші викладачі Н.А. Драпушко, О.В. Логвиненко, асистенти С.В. Долинська-Якименко, старший лаборант Е.В. Рущин забезпечують викладання історії України в гуманітарних інститутах університету. Основні ж зусилля викладачів направлені на навчально-методичну, наукову і виховну роботу зі студентами Інституту філософської освіти і науки. Для майбутніх філософів, культурологів, релігієзнавців, дизайнерів, практичних психологів, суспільствознавців читаються більше 15 дисциплін.
Колектив кафедри докладає максимум зусиль, щоб із стін університету держава одержувала фахівців рівня ХХІ століття.

Навчальні дисципліни

 1. Актуальні проблеми сучасного суспільствознавства
 2. Порівняльна історія цивілізвцій
 3. Дискурси глобалізації
 4. Етнографія народів світу
 5. Інтеграція ЄС: історія, теорія, інститути
 6. Інформаційні технології у суспільствознавстві
 7. Історична демографія
 8. Історія матеріальної культури
 9. Історія та теорія демократії
 10. Історія української державності
 11. Історія української культури
 12. Історія формування громадянського суспільства
 13. Комунікативні технології в інформаційному суспільстві
 14. Науки про суспільство та історію у XX ст.
 15. Нація та національна ідентичність в сучасній Європі
 16. Основи сталого розвитку суспільства
 17. Політична філософія
 18. Теорія, методологія, методика соціологічного дослідження
 19. Філософія історії
 20. Ідентичність, влада та сучасність

Друковані праці

 1. Тицкий С.И. Всемирная история денег, кредита и банков / С.И. Тицкий. – К.: Хрещатик, 1997. – 838 с.
 2. Дробот І.І. Український народ у Другій світовій війні: Навчальний посібник / І.І. Дробот, В.І. Кучер, А.Г. Слюсаренко, П.М. Чернега. – К.: Школяр, 1998. – 238 с.
 3. Дробот І. Карпатська Україна і європейський світ: спроба відродження державності / І. Дробот. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 1999. – 48 с.
 4. Дробот І. Пошуки шляхів до визволення України / І.Дробот, В.Кучер. — К.: Видавництво «Школяр», 1999. – 283 с.
 5. Історія української та зарубіжної культури: Навч. посіб./ Б.І. Білик, Ю.А. Горбань, Я.С. Калакура та ін.; За ред. СМ. Клапчука, В.Ф. Остафійчука. – К.: Вища шк.: Т-во «Знання», КОО, 1999. – 326 с. – (І.І. Дробот, О.В. Кузьминець – члени авторського колективу).
 6. БЕЗСМЕРТЯ. Книга Пам'яті України. 1941–1945. Головна редакційна колегія (голова І.О. Герасимов, заступники голови І.Т. Муковський і П.П. Панченко, відповідальний секретар Р.Г. Вишневський). — К.: Пошуково-видавниче агентство «Книга Пам'яті України», 2000. – 944 с: іл. (І.І. Дробот – член авторського колективу)
 7. Соборність України: У 2-х кн. / Авторський колектив: Гошуляк І.Л., Дробот І.І. Кривошея В.В. та ін. – Кн.1: Від зародження ідеї до першої спроби реалізації. – К.: Видавництво «Бібліотеки українця», 2000. – 147 с.
 8. Дробот І. Буковинські українці в боротьбу за соборну державність (1920–1930-ті рр.) / І. Дробот. – К.: Вид-во Ін-ту історії України НАН України, 2002. – 67 с.
 9. Соборність України: У 2-х кн. / Авторський колектив: І.Л. Гошуляк, І.І. Дробот, В.В. Кривошея та ін. – Кн.2: На шляху до об'єднання та утвердження української державності / І.І. Дробот, В.С. Коваль, В.І. Кучер та ін. – К.: Вид-во «Бібліотеки українця», 2002. – 264
 10. Дробот I.I. Трансформації української державно-соборницької ідеї (1920 – 1930-ті роки) / І.І. Дробот. – К.: ФАДА, ЛТД, 2002. – 343 с. – Бібліогр.: с. 317–341.
 11. І.Дробот, Н.Жулканич. Соціальний розвиток карпатського села (1965–1990-ті pp.). - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – 78 с.
 12. Жулканич Н.М. Трансформація аграрних відносин в областях Українських Карпат (друга половина 60-х рр. ХХ - початок ХХІ ст.) [Текст] : монографія / Н. М. Жулканич ; відп. за вип. І. І. Дробот. – Ужгород: Карпати, 2008. – 408 с.
 13. Стоян Т.А. Система політичної цензури в УРСР у 1920-1930 pp.: монографія / Т.А.Стоян. – К.: Акад. праці і соц. відносин Федер. проф. спілок України, 2010. – 480 с.
 14. Анотований покажчик дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Д. 26. 053. 02 Національного педагогічного університету імені М. II. Драгоманова (2004–2012 рр.) / уклад.: І.І. Дробот, Т.А. Стоян, Н.М. Жулканич, С.І. Тицький. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – 226 с.
 15. Кондратюк Г.М. Національна політика в Кримській АРСР у 20-30 роках ХХ століття: монографія / Г.М.Кондратюк. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. – 252 с.
 16. Нікітін Ю.О. Пореформені міста Полтавської, Харківської та Чернігівської губерній у другій половині ХІХ ст.: історичний аспект самоврядування: монографія / Ю.О. Нікітін. – Вінниця:ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. – 252 с.
 17. НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НПУ імені М.П. серія 6. Історичні науки: зб. наукових праць. – Випуск 12. – К., 2014. – 262 с.

{socbuttons} 

Іваненко Анатолій Олександрович

ivanenkoaoІВАНЕНКО АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ. Кандидат історичних наук, доцент, працює на кафедрі з вересня 2013 р.

Освіта: історичний факультет КДПІ ім. О.М. Горького (1990 р.).

Фахова діяльність: З 1996 р. по 2002 р. працював на посадах викладача, старшого викладача, доцента кафедри історії та культури України Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди. Обіймав посаду заступника декана факультету підготовки вчителів історії. З 2002 р. по 2012 р. працював на посаді доцента кафедри історії та культури України Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. 2003 р. рішенням Президії ВАК України присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук. 2005 р. рішенням Атестаційної комісії МОН України присвоєне вчене звання доцента. У 2012–2013 рр. перебував на посаді доцента кафедри джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін Інституту історичної освіти при Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова.

Коло професійних інтересів: середньовічна історія України, історії українського козацтва, військова історія. Дисципліни які викладає: Історія української державності

Драпушко Наталія Анатоліївна

drapushkonaДРАПУШКО НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА. Кандидат історичних наук, викладач, працює на кафедрі з 2013 р.

Освіта: УДПУ імені М.П. Драгоманова, історичний факульет (1994).

Фахова діяльність: ЗОШ № 78 м. Києва, методист ( 1987–1989), ЗОШ № 205 м. Києва, вчитель (1992–1994), аспірант НПУ ім. М.П. Драгоманова (1995–1999), заклад інтелектуального розвитку дитини «Ліко-світ» (2005–2013), викладач кафедри історії та філософії історії (з 2013).

Коло професійних інтересів: політичні та економічні проблеми АР Крим; етносоціальна структура республіки. Дисципліни які викладає: Історія української державності, актуальні проблеми сучасного суспільствознавства

Долинська Світлана Василівна

dolynskasvДОЛИНСЬКА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА. Кандидат історичних наук, викладач, працює на кафедрі з 2012 р. Освіта: Полтавський педагогічний університет ім. В.Г. Короленка (2010), історичний факультет.

Фахова діяльність: викладач у Професійному училищі м. Полтава (2006–2010), аспірант кафедри історії та філософії історії НПУ імені М.П. Драгоманова (2010–2013), викладач кафедри (з 2012).

Коло професійних інтересів: міграційні рухи 1920-х рр., східна українська діаспора. Дисципліни які викладає: Історія української державності

Додаткова інформація