Кафедри

{socbuttons}

У цій категорії немає статей. Якщо дочірні категорії показуються на цій сторінці, то вони можуть містити статті.

Дочірні категорії

 • Історії та філософії історії

  Загальна інформація

  Керівництво

  Виконуючий обов’язки завідувача кафедри: 

  tyckyi s i Сергій Іванович Тицький,
  кандидат історичних наук, доцент

  Графік навчально-допоміжного персоналу:

  Понеділок-п’ятниця з 10:00 до 17:00

  Барбара Ольга Анатоліївна

  Контакти кафедри

  Телефон: +38 (044) 486-44-48

  Електрона скринька: kifi_ifon @ npu.edu.ua

  Поштова адреса: 01054, м. Київ, вул. Тургенівська, 8/14 (ауд. 15-6) 

  Історія

  Кафедра історії та філософії історії бере свої витоки в 30-х рр. ХХ століття. 1 вересня 1930 р. на виконання наказу Наркомату освіти УРСР, наказом директора Київського інституту народної освіти М.М. Грищенка була створена загальноінститутська кафедра історії КПРС.

  Завідувачами кафедри в різний час були: М.С. Гольнєв (1930–1938), М.Р. Доній (1949–1954), Л.П. Тендерес, М.М. Кубрушко, Г.П. Лещенко (1954–1961). П.І. Бакуменко (1961–1987), О.В. Кузьминець (1987–1995).

  З листопада 1995 р. і донині кафедру очолює доктор історичних наук, професор, академік АН вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України І.І. Дробот. Він є автором понад 250 наукових праць. Під керівництвом проф. І.І. Дробота через наукову школу «Історія української державності та суспільно-політичного життя в ХХ-ХХІ ст.» підготовлено 20 кандидатів наук і 4 докторів наук. На кафедрі діє аспірантський семінар-практикум.

  Викладачі кафедри спрямовують увагу на вдосконалення форм і методів навчальної роботи, зокрема на підвищення науково-теоретичного і методичного рівня та інформаційної насиченості лекцій, семінарських занять, консультацій, індивідуальних занять, організацію позааудиторної роботи.

  Здобутки сьогоднішніх викладачів у роботі зі студентами базуються на досвіді та традиціях, закладених їх попередниками, майстрами педагогічної справи професорами П.І. Бакуменком, М.С. Варшавчиком,В.М. Даниленком, О.В. Кузьмінцем, С.І. Клапчуком, М.В. Ковалем, М.І. Панчуком, доцентами Ю.О. Алексеєвим, В.І. Власенком, М.Є. Гуріним, М.Р. Донієм, В.І. Кравчук, М.М. Кубрушком, Г.П. Лещенко, І.І. Міцканом, В.Ю. Ніколаєнком, Н.С. Носковою, Д.С. Рященком, В.О. Солодьком, Л.П. Тендересом та іншими.

  За цей період материнська кафедра історії відпочкувала кілька кафедр, які функціонують в інших інститутах.
  Викладачі кафедри історії та філософії історії публікують індивідуальні та колективні монографії, навчальні посібники, наукові статті, навчально-методичні та конференційні матеріали тощо. Останнім часом зусиллями провідних вчених опубліковані монографії «Державність і суспільство в історичному контексті української цивілізації (кінець ХІХ – початок ХХІ століть)» (відп. редактор І.І. Дробот), «Система політичної цензури в УРСР у 1920-1930 рр.» (Т.А. Стоян, відп. редактор І.І. Дробот), «Пореформенні міста Полтавської, Харківської та Чернігівської губерній у другій половині ХІХ ст.» (Ю.О. Нікітін, відп. редактор І.І. Дробот), «Міжнаціональні відносини в Кримській АРСР у 20-30-ті роки ХХ ст.» (Г.М. Кондратюк, відп. редактор І.І. Дробот), посібники «Історія української та зарубіжної культури», «Український народ у другій світовій війні», навчально-методичні комплекси з дисциплін, що забезпечуються кафедрою.

  Дієвим засобом професійної підготовки студентів викладачами вбачається їх дослідницька робота в наукових гуртках і проблемних групах. Результатом спільних наукових пошуків є опубліковані статті і матеріали конференцій.

  Нині викладачі кафедри: професори І.І. Дробот, Т.А. Стоян, доценти О.П. Бакуменко, А.О. Іваненко, Д.І. Малежик, Ю.О. Нікітін, О.А. Прохоренко, С.І. Тицький, старші викладачі Н.А. Драпушко, О.В. Логвиненко, асистенти С.В. Долинська-Якименко, старший лаборант Е.В. Рущин забезпечують викладання історії України в гуманітарних інститутах університету. Основні ж зусилля викладачів направлені на навчально-методичну, наукову і виховну роботу зі студентами Інституту філософської освіти і науки. Для майбутніх філософів, культурологів, релігієзнавців, дизайнерів, практичних психологів, суспільствознавців читаються більше 15 дисциплін.
  Колектив кафедри докладає максимум зусиль, щоб із стін університету держава одержувала фахівців рівня ХХІ століття.

  Навчальні дисципліни

  1. Актуальні проблеми сучасного суспільствознавства
  2. Порівняльна історія цивілізвцій
  3. Дискурси глобалізації
  4. Етнографія народів світу
  5. Інтеграція ЄС: історія, теорія, інститути
  6. Інформаційні технології у суспільствознавстві
  7. Історична демографія
  8. Історія матеріальної культури
  9. Історія та теорія демократії
  10. Історія української державності
  11. Історія української культури
  12. Історія формування громадянського суспільства
  13. Комунікативні технології в інформаційному суспільстві
  14. Науки про суспільство та історію у XX ст.
  15. Нація та національна ідентичність в сучасній Європі
  16. Основи сталого розвитку суспільства
  17. Політична філософія
  18. Теорія, методологія, методика соціологічного дослідження
  19. Філософія історії
  20. Ідентичність, влада та сучасність

  Друковані праці

  1. Тицкий С.И. Всемирная история денег, кредита и банков / С.И. Тицкий. – К.: Хрещатик, 1997. – 838 с.
  2. Дробот І.І. Український народ у Другій світовій війні: Навчальний посібник / І.І. Дробот, В.І. Кучер, А.Г. Слюсаренко, П.М. Чернега. – К.: Школяр, 1998. – 238 с.
  3. Дробот І. Карпатська Україна і європейський світ: спроба відродження державності / І. Дробот. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 1999. – 48 с.
  4. Дробот І. Пошуки шляхів до визволення України / І.Дробот, В.Кучер. — К.: Видавництво «Школяр», 1999. – 283 с.
  5. Історія української та зарубіжної культури: Навч. посіб./ Б.І. Білик, Ю.А. Горбань, Я.С. Калакура та ін.; За ред. СМ. Клапчука, В.Ф. Остафійчука. – К.: Вища шк.: Т-во «Знання», КОО, 1999. – 326 с. – (І.І. Дробот, О.В. Кузьминець – члени авторського колективу).
  6. БЕЗСМЕРТЯ. Книга Пам'яті України. 1941–1945. Головна редакційна колегія (голова І.О. Герасимов, заступники голови І.Т. Муковський і П.П. Панченко, відповідальний секретар Р.Г. Вишневський). — К.: Пошуково-видавниче агентство «Книга Пам'яті України», 2000. – 944 с: іл. (І.І. Дробот – член авторського колективу)
  7. Соборність України: У 2-х кн. / Авторський колектив: Гошуляк І.Л., Дробот І.І. Кривошея В.В. та ін. – Кн.1: Від зародження ідеї до першої спроби реалізації. – К.: Видавництво «Бібліотеки українця», 2000. – 147 с.
  8. Дробот І. Буковинські українці в боротьбу за соборну державність (1920–1930-ті рр.) / І. Дробот. – К.: Вид-во Ін-ту історії України НАН України, 2002. – 67 с.
  9. Соборність України: У 2-х кн. / Авторський колектив: І.Л. Гошуляк, І.І. Дробот, В.В. Кривошея та ін. – Кн.2: На шляху до об'єднання та утвердження української державності / І.І. Дробот, В.С. Коваль, В.І. Кучер та ін. – К.: Вид-во «Бібліотеки українця», 2002. – 264
  10. Дробот I.I. Трансформації української державно-соборницької ідеї (1920 – 1930-ті роки) / І.І. Дробот. – К.: ФАДА, ЛТД, 2002. – 343 с. – Бібліогр.: с. 317–341.
  11. І.Дробот, Н.Жулканич. Соціальний розвиток карпатського села (1965–1990-ті pp.). - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – 78 с.
  12. Жулканич Н.М. Трансформація аграрних відносин в областях Українських Карпат (друга половина 60-х рр. ХХ - початок ХХІ ст.) [Текст] : монографія / Н. М. Жулканич ; відп. за вип. І. І. Дробот. – Ужгород: Карпати, 2008. – 408 с.
  13. Стоян Т.А. Система політичної цензури в УРСР у 1920-1930 pp.: монографія / Т.А.Стоян. – К.: Акад. праці і соц. відносин Федер. проф. спілок України, 2010. – 480 с.
  14. Анотований покажчик дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Д. 26. 053. 02 Національного педагогічного університету імені М. II. Драгоманова (2004–2012 рр.) / уклад.: І.І. Дробот, Т.А. Стоян, Н.М. Жулканич, С.І. Тицький. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – 226 с.
  15. Кондратюк Г.М. Національна політика в Кримській АРСР у 20-30 роках ХХ століття: монографія / Г.М.Кондратюк. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. – 252 с.
  16. Нікітін Ю.О. Пореформені міста Полтавської, Харківської та Чернігівської губерній у другій половині ХІХ ст.: історичний аспект самоврядування: монографія / Ю.О. Нікітін. – Вінниця:ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. – 252 с.
  17. НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НПУ імені М.П. серія 6. Історичні науки: зб. наукових праць. – Випуск 12. – К., 2014. – 262 с.

  {socbuttons} 

 • Богослов'я та релігієзнавства

  Загальна інформація

  Керівництво

   Бондаренко В.Д.

  Завідуючий кафедрою богослов'я та релігієзнавства:

  Бондаренко Віктор Дмитрович

  член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки, доктор філософських наук, професор.

  Котлярова Т.О.

  Заступник завідувача кафедри богослов'я та релігієзнавства:

  Котлярова Тетяна Олександрівна

  кандидат філософських наук, доцент.

  Графік роботи навчально-допоміжного персоналу


  Графік годин прийому викладачів на семестр


   

  Контакти кафедри богослов'я та релігієзнавства

  Телефон: +38 (044) 486-94-57

  Електрона скринька: kbr_ffon@npu.edu.ua

  Поштова адреса: 01054, м. Київ, вул. Тургенівська, 8/14 (ауд. 3-7)

  Склад кафедри

  Викладачі

   vdbondarenko

  Бондаренко Віктор Дмитрович

  Завідувач кафедри богослов'я та релігієзнавства, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки, доктор філософських наук, професор.

   elensky

  Єленський Віктор Євгенович 

  доктор філософських наук, професор.

   kotlyarova

  Котлярова Тетяна Олександрівна

  Заступник завідувача кафедри богослов'я та релігієзнавства, кандидат філософських наук, доцент.

  chornomorec

  Чорноморець Юрій Павлович

  доктор філософських наук, професор.

   brylov

  Брильов Денис Валентинович 

  кандидат філософських наук, доцент.

   korniychuk

  Корнійчук Юлія Юріївна 

  кандидат філософських наук, старший викладач.

   vladychenko

  Владиченко Лариса Дмитрівна

  кандидат філософських наук, доцент.

  myschak

  Мищак Іван Миколайович

  доктор історичних наук, професор.

   ostashuk

   Остащук Іван Богданович

  доктор філософських наук, професор.

   celkovskiy

  Целковський Геннадій Анатолійович 

  старший викладач

   basauri-zuzina

  Басаурі Зюзіна Анна Марія

  старший викладач

   

  Історія

   Кафедра культурології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова починає своє існування з 1964 року. Це загально університетська кафедра, академічні курси якої вивчаються у всіх інститутах та факультетах університету.

  Засновником кафедри був доктор філософських наук, професор Лобовик Б.О. – талановитий вчений-філософ, надзвичайно ерудована людина з великим життєвим досвідом. Його наукові інтереси зосереджувались на питаннях феномену релігії, її історії, еволюції релігійних ідей, а також опозиційних їм вільнодумних та атеїстичних вчень, релігійної свідомості(зокрема, буденної), історії та ідеології православ'я.

  Професор Лобовик залишив у спадок українському релігієзнавству свої праці з гносеології релігії, прикладом можуть бути його "Буденна релігійна свідомість", "Релігійні погляди, почуття, поклоніння", "Об'єкт і форма релігійного відображення", "Религиозное сознание и его особенности" та ін.). Наприкінці життя Борис Олександрович вивчав давні вірування українців, з'ясовував особливості їх віри в надприродні явища.

  Як умілий організатор, Борис Олександрович згуртував довкола себе творчий колектив однодумців. Тривалий час на кафедрі працювали відомі фахівці з питань релігієзнавства, етики та естетики:

  • професор Є.К. Дулуман - кандидат богослов'я і доктор філософських наук, автор праць з досліджень релігії «Ідея Бога» (1970), «Релігія як соціально-культурне явище» (1974).
  • доцент В.І. Голубович - кандидат філософських наук, автор ряду праць з віровчення іудаїзму та протестантизму, зокрема, баптизму, дослідженню соціально-етичних та теїстичних аспектів якого, присвячена його дисертація.
  • доцент З.Ф. Нечитайло - кандидат філософських наук, дисертаційне дослідження якого стосується особливостей процесу секуляризації релігійної свідомості.
  • доцент М.В. Філоненко - кандидат філософських наук, автор ряду праць з проблематики православ'я, який в період з 1982 по 1983 рр., виконував обов'язки завідувача кафедрою.
  • доцент Ю.І. Терещенко - кандидат філософських наук, займався питаннями соціології релігії та релігійної етики.
  • доцент О.П. Магеря- - кандидат філософських наук, автор праць «Православ'я: український вимір» (2004), у співавторстві з В.В. Чуприною. займався питаннями інтернаціоналізації святково-обрядової культури українського народу.
  • старший викладач Г.О. Анікеєва (Лебідь), автор статей та брошур з релігієзнавчого аспекту природознавства, а також проблематики свободи совісті.
  • старший викладач Г.К. Полікарпова у співпраці з іншими викладачами кафедри були ініціаторами першого кінофестивалю «Молодість».

  Кафедра культурології спершу називалась кафедрою наукового атеїзму, етики й естетики. У зв'язку з розширенням кола дисциплін кафедра отримала нову назву – кафедра культурології. З 1983 по 2001 рік кафедру очолював доктор філософських наук, професор Михайло Миколайович Закович. Він автор понад сотні наукових праць, в тому числі низки підручників і наукових посібників, написаних індивідуально або в співавторстві. Під науковим керівництвом професора Заковича розроблено концепцію та визначено зміст культурологічних дисциплін, що викладаються у вузах, складено нові програми, підготовлено та видано відповідні навчально-методичні посібники. М. М. Закович багато зробив для підготовки кадрів вищої кваліфікації. Під його безпосереднім науковим керівництвом двадцять пошукачів кафедри культурології стали кандидатами та шість – докторами наук. Професор М. М. Закович створив власну релігієзнавчу школу. За визначні досягнення у розбудові національної освіти в Україні йому присвоєне почесне звання Заслуженого діяча науки та техніки України.

  З вересня 2001 року кафедрою завідує доктор філософських наук, професор Бондаренко Віктор Дмитрович – відомий вчений-релігієзнавець. Він досліджує філософські проблеми релігії, її роль в культурі та духовності України, а також особливості функціонування релігії та церкви в сучасному українському суспільстві, шляхи вдосконалення законодавства, яким регулюються відносини держави і церкви.

  Професор В.Д. Бондаренко є автором багатьох наукових публікацій, в тому числі академічних праць, активним організатором постановки й розробки сучасних наукових проблем. Удостоєний почесного звання «Заслужений діяч науки та техніки України», член-кореспондент НАПН України.

  На сьогоднішній день кафедра культурології готує фахівців за двома напрямами: «Релігієзнавство» та «Культурологія». Перший випуск спеціалістів та магістрів зі спеціальності «Релігієзнавство» відбувся у 2007 році, а у 2010 році кафедра вперше випускає магістрів культурології. На кафедрі також було відкрито аспірантуру та докторантуру зі спеціальностей «Релігієзнавство» й «Теорія та історія культури».

  Спеціальність «Релігієзнавство» включає ряд важливих дисциплін, таких як «Історія релігій», «Класична буддійська філософія», «Наука і релігія», «Історія і теорія вільнодумства», «Державно-церковні відносини в Україні», «Глобалізація і релігія», «Міжконфесійні та міжрелігійні відносини», «Основи християнської космології», «Дисциплінарне релігієзнавство», «Світова релігієзнавча думка», «Методика викладання релігієзнавства» та ін.

  Для студентів спеціальності «Культурологія» читаються такі курси, як «Історія театру», «Масова культура», «Історія зарубіжної культури», «Релігійна культурологія», «Типологія культур Сходу», «Міфологія», «Культура постмодернізму», «Охорона культурних цінностей», «Менеджмент організації екскурсійної діяльності», «Методика підготовки екскурсій», «Фольклористика», «Семіологія культури».

  Викладачі кафедри опублікували чимало актуальних наукових праць з релігієзнавчої та культурологічної тематики. Вийшло друком близько 40 монографій, які є вагомим внеском у справу навчання та виховання молоді. На сьогоднішній день в штаті кафедрі культурології працює 7 докторів наук та 13 кандидатів наук. Професори, доценти та викладачі кафедри приймають активну участь у різноманітних міжнародних, українських та університетських конференціях. Кафедрою культурології у 2008 році було ініційовано, організовано і проведено Міжнародний науковий форум «Простір гуманітарної комунікації» та фестиваль Релігійного мистецтва. За період 2010 року викладачі кафедри приймали участь в 22 міжнародних наукових та науково-практичних конференціях. Кафедра культурології ініціювала створення Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація культурологів», та отримала міжнародний грант від інституту відкритого суспільства (Угорщина, Будапешт) на проведення циклу семінарів «Іслам: релігійні та соціальні практити. Універсальне та локальне».

  проекти

  Міжнародний форум "Простір гуманітарної комунікації" розпочинає своє існування з 2008 року і традиційно кожного жовтня збирає науковців на конференції та інші заходи присвячені обговореню актуальних питань гуманітарного знання. 

  Центр дослідження релігії створенно о 2013 році з метою... Директором центру є Єленський Віктор Євгенович, а команда здебільшого складається з викладачів та аспірантів кафедри культурології. Найбільш активна робота ведеться по дослідженню проблем релігійної освіти, що зумовлено актуальністю даного питання для Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 

  Навчальні дисципліни

  Бакалавр філософії (спеціалізація «релігієзнавство»):

  1. Культурологія
  2. Методологія культурологічних досліджень
  3. Культура і релігія
  4. Вступ до релігієзнавства
  5. Історія релігій
  6. Дисциплінарне релігієзнавство (Соціологія релігії, Філософія релігії, Психологія релігії)
  7. Історія зарубіжної та вітчизняної релігієзнавчої думки
  8. Теорія і методологія релігієзнавства
  9. Наука і релігія
  10. Віросповідна література
  11. Історія та теорія вільнодумства

  Магістр релігієзнавства:

  1. Міжконфесійні та міжрелігійні відносини
  2. Методика викладання релігієзнавства у вищій школі
  3. Методологія і методи релігієзнавчих досліджень
  4. Сучасний стан релігійних процесів в Україні та світі
  5. Християнська теологія та філософія
  6. Глобалізація і релігія
  7. Актуальні проблеми сучасного релігієзнавства
  8. Гендерні питання в релігійних традиціяx
  9. Державно-конфесійні відносини
  10. Науковий семінар з релігієзнавства

  Спеціаліст з релігієзнавства:

  1. Методика викладання у вищій школі
  2. Сучасні соціологічні теорії релігії
  3. Проблеми життя і смерті у філософії релігії
  4. Глобалізація і релігія
  5. Класична буддійська філософія

  Для студентів спеціальності «Культурологія» читаються такі курси:

  Бакалавр культурології:

  1. Глосарій культурології
  2. Методологія культурологічних досліджень
  3. Культура і релігія
  4. Географія культури
  5. Основи науково-дослідницької роботи
  6. Мистецтво новітніх технологій
  7. Методика викладання культурології
  8. Культура стародавніх цивілізацій
  9. Історія образотворчого мистецтва
  10. Вступ до спеціальності
  11. Семіотика культури
  12. міфологія
  13. Історія європейської культури
  14. Історія української культури
  15. Історія літератури
  16. Традиційні культури Африки
  17. Австралії і Океанії
  18. Культурна антропологія
  19. Традиційні культури Сходу
  20. Культура доколумбової Америки
  21. Історія кіно
  22. Історія театру
  23. Культура Америки XIV-XXI
  24. Соціологія культури
  25. Етнокультурологія
  26. Теорія культури
  27. Історія культурологічної думки
  28. Прикладна культурологія
  За вибором (Спец. Теорія і історія культури):
  1. Історія та теорія моди
  2. Сакральне мистецтво
  3. Культура постмодерну
  4. Традиційна єврейська культура
  5. Східнохристиянська культура
  6. Ісламська культура
  7. Історія тілесності у європейській культурі
  8. Гендер і культура
  9. Релігійно-культурні традиції на теренах України
  За вибором студентів:
  1. Сакральні тексти в культурі
  2. Історія музеїв світу
  3. Масова культура
  4. (Спец. Менеджмент культурних проектів) Основи маркетингу і PR
  5. Основи менеджменту культури
  6. Менеджмент туристичної діяльності
  7. Теорія і практика екскурсійної діяльності
  8. Музейна справа та музейна політика XXI ст.
  9. Правові аспекти діяльності у сфері культури
  10. організація культурних проектів
  11. Фінансовий менеджмент у сфері культури
  12. Інфраструктура культурного ринку
  13. (За вибором студентів) Міжнародні культурні інституції та організації
  14. Основи культурної політики
  15. Музеєзнавство

  Практики:

  Навчальна, Виробнича, Педагогічна, Асистентська.

  Курсові:

  Історія української культури, Історія і теорія культури.

  Магістр культурології:

  1. Культурологічна думка в Україні
  2. Культурологія ментальності
  3. Культурологія творчості
  4. Феноменологія мистецтва
  5. Культурологічний дискурс освітнього феномену
  6. Методика викладання культурології у вищій школі
  7. Культурологічні проблеми політології
  8. Проблеми некласичної культурології
  9. Структуралістський психоаналіз
  10. Екскурсознавство
  11. Міжнародний туризм
  12. Культурний сервіс і туризм
  13. Постструктуралізм в гуманітарних науках
  14. Релігійна культурологія
  15. Теорія інтертекстуальності
  16. Філософія і теорія медіа
  17. Організація екскурсійних послуг

  Спеціаліст з культурології:

  1. Культурологічна думка в Україні
  2. Культурологія ментальності
  3. Культурологія творчості
  4. Феноменологія мистецтва
  5. Культурологічний дискурс освітнього феномену
  6. Семіологія етнокультури України
  7. Проблеми некласичної культурології
  8. Актуальна культура кін. ХХ – поч. ХХІ ст.
  9. Постструктуралізм у гуманітарних науках
  10. Структурний психоаналіз у культурології
  11. Культура як текст
  12. Культурологічні проблеми рел.-філ. думки
  13. Проблема життя і смерті в культурі
  14. Візуальна культура.

  Загальноунівреситетські курси:

  1. Крім того, кафедра культурологія забезпечує викладання загально університетських дисциплін:
  2. Історія української культури
  3. культурологія і релігієзнавство
  4. проводить навчально-культурологічну практику
  5. Навчально-культурологічна практика є одним з інноваційних нововведень в освітньому просторі України, полягає вона у залученні студентів молодших курсів до відвідування музеїв, мистецьких закладів, заходів і фестивалів, щоби сприяти естетичному вихованню майбутнього педагога.

  Друковані праці

   Перелік підручників, навчальних посібників виданих викладачами кафедри культурології за 2004-2008 роки.

  2004 рік
  1. Коллектив авторів кафедри Культурологія: українська та зарубіжна культура: Навч.посібник./М.М.Закович, І.А.Зязюн, О.М.Семашко та ін.; За ред. М.М.Заковича. – К.: Знання, 2004. – (Вища школа ХХІ століття) 567 с., 40,19 д.а.
  2. Чуприна В.В., Магеря О.П., Басишина Л.І. та ін. Православ'я: український вимір: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2004. 384 с., 26,2 д.а.
  3. Шевнюк О.Л., доцент, кандидат філософських наук Культурологія: Навчальний посібник. – К.: Знання-Прес, 2004. 323 с., 22 д.а.
  4. Колектив авторів кафедри Культурологія: українська та зарубіжна культура: Навч. посібник. / Відповідальний редактор і автор Закович М.М. – К.: Знання, 2005 568 с., 40 д.а.
  2005 рік
  5. Колектив авторів кафедри Культурологія: українська та зарубіжна культура: Навч. посібник. / За ред. Заковича М.М. – 2-е вид.стереотипне. – К., «Знання», 2006. 567 с., 40 др.арк.
  6. Ігошкіна Н.Г., доцент, кандидат філософських наук Культурологія мистцецтва. Навчальний посібник.- К., 2005. 12 др. арк.
  2006 рік
  7. Ігошкіна Н.Г., доцент, кандидат філософських наук Культурологія кіномистецтва. Навчальний посібник- К., 2006. 9 др. арк.
  2007 рік
  8. Більченко Є.В., ст.викл., кандидат педагогічних наук. Розмаїття релігій і культур світу. На допомогу вчителю. Навчальний посібник. Міністерство освіти і науки України. Луцьк, Луцька гімназія № 18, 2007. 122 с., 5 др.арк.
  2008 рік
  9. Наукова праця кафедри Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів зі спеціальності 6.030100 – Релігієзнавство (практична психологія). 320 с., 46,4 д.а.
  10. Наукова праця кафедри Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів зі спеціальності 6.020100 – Культурологія (організація та управління культурно-екскурсійною діяльністю). 450 с., 51,5 д.а.
  11. Хрипко С.А., доцент, кандидат філософських наук «Аксіологія освіти як невловима сутність філософського знання» та «Освіта як втілення теорії цінностей». / Навчально-методичний посібник до програмних модулів № І та № ІІ з курсу «Аксіологія освіти» для студентів ІФОН НПУ імені М.П.Драгоманова.- Суми: СУ ДПУ, 2008. 118 с., 4,9 д.а.

 • Філософії

  Загальна інформація

  Керівництво

  mozgova-n-g 

  Завідувач кафедри філософії:

   

   

  Мозгова Наталія Григорівна,

  доктор філософських наук, професор.

   

   

  Графік роботи

  З понеділка по п'ятницю з 9:00 до 18:00

  Лаборант кафедри:  Мілютенко Аліна

  Графік годин прийому викладачів на семестр

  Графік чергувань та консультацій викладачів
  кафедри філософії
  на ІІ семестр 2014 -2015 н.р.

  № п/п

  ПІБ, посада викладача

  Час

  ПОНЕДІЛОК

  1.

  Пономаренко Віталій Володимирович – к.філос.н., ст.. вкиладач

  14:30–17:00

  2.

  Назаренко Марія Сергіївна – к.філос.н., ст.. викл.

  12:30 – 13:50

  ВІВТОРОК

  1.

  Павловська Олена Валентинівна – к.філос.н., доцент

   
  2.

  Остапчук Галина Олександрівна – к.філос.н., доцент

  13:00 – 14:00
  СЕРЕДА
  1. Адаменко Надія Богданівна – к.філос.н., доцент 11:00 – 12:30
  2. Облова Людмила Анатолівна – к.філос.н., доцент 14:00 – 15:20
  3.

  Глушко Тетяна Петрівна – к.філос.н., доцент

  13:00 – 15:00
  5.

  Немчинов Ігор Геннадійович – д.філос.н., професор

  12:30 – 13:50
  6. Березінець Ірина Володимирівна – викладач 12:30 – 15:20
  7.

  Матюшко Богдан Костянтинович– к.філос.н., доцент

  14:00 – 15:30
  8.

  Конончук Світалан Григорівна – к.філос.н., ст. викл.

  12:00 – 14:00
  ЧЕТВЕР
  1. Назаренко Марія Сергіївна – к.філос.н., ст.. викл. 11:00 – 13:00
  2. Шушкевич Євгеній Миколайович – викладач 11:00 – 12:30 (чисельник)
  3. Гончаренко Катерина Сергіївна – викладач 14:00 – 15:20 (знаменник)
  П’ЯТНИЦЯ
  1. Шушкевич Євгеній Миколайович – викладач 12:30 – 13:50 (чисельник)
  2. Гончаренко Катерина Сергіївна – викладач 12:30 – 13:50 (чисельник)

  Проблемні групи та наукові гуртки

  Проблемна група,
  тематика
  Науковий гурток,
  тематика
  Керівник Студенти-учасники
    Методологічні засади наукового пізнання д.ф.н., проф. Мозгова Н.Г., к.ф.н. Адаменко Н.Б. Нікітчук Євгенія Олегівна , Мацьовитий Євгеній Олександрович, Піхут Владислав Васильович, Матус Олександр Олегович, Гавриленко Олексій Олександрович, Шарко Євгеній Анатолійович
    Російська філософія у контексті європейської філософської думки д.ф.н., проф. Немчинов І.Г., ст..викл.. Кучмій О.В. Мілютенко Аліна Вікторівна, Тонконог Олександра Вікторівна, Курусь Микита Володимирович, Бурянов Денис Маратович, Закревський Владислав Ігорович
    Можливості та межі пізнання (метафізичний контекст) к.ф.н., доц. Облова Л.А., к.ф.н.,ст..викл.Назаренко М.С. Безуглий Андрій Андрійович, Складан Юлія Олександрівна, Устименко Дар'я Валентинівна, Шиндер Марія Михайлівна
  Філософські проблеми сучасної логіки   д.ф.н., проф. Мозгова Н.Г., викл. Шушкевич Є.М., к.ф.н.,доц. Павловська О.В. Кагадей Богдан Олександрович, Симонович Андрій Олександрович, Цуканова Поліна Сергіївна, Демчук Катерина Володимирівна, Саламатіна Анастасія Антонівна
  Українська філософська думка у контексті світової філософії   проф. Мозгова Н.Г. к.ф.н., доц. Остапчук Г.О., ас. Березінець І.В. Павленко Єлизавета Антонівна, Хомич Вікторія Захарівна, Ніколаєнко Юлія Ігорівна, Гнатюк Олег Богданович, Печериця Захар Сергійович, Кушніренко Ілля Андрійович
    Актуальні проблеми середньовічної філософії. Ісихазм як к.ф.н., доц. Матюшко Б.К., ас. Коночук С.Г. Нужденко Ксенія Сергіївна, Наметченюк Марина Миколаївна,

  Тематика відкритих занять

  Тематика відкритих занять
  викладачів кафедри філософії
  на ІІ семестр 2014-2015 н.р.

  ПІБ, посада викладача

  Назва дисципліни

  Тема заняття

  Курс, група

  Дата, Час

  1

  доцент

  Облова Людмила Анатолівна

  Метафізика та онтологія

  Що таке метафізика?

  ІІІ,

  31 філос.р.,

  32 філос.п.,

  33 філос.с.

  11.03.2015

  6 пара

  15:30 – 16:50

  (9-11 ауд.)

  2

  доцент

  Павловська Олена Валентинівна

  Математична логіка

  Алегбра та аксіоматичне числення логіки висловлювань

  ІІ,

  2 філос.,

  23 філос.с.

  31.03.2015

  5 пара

  14:00 – 15:20

  9-10 ауд.

  3

  старший викладач

  Пономаренко Віталій Володимирович

  Логіка

  Поняття

  ІІ,

  24-25

  16.03.2015

  2 пара

  09:30 – 10:50

  (37 ауд.)

  4

  викладач

  Шушкевич Євгеній Миколайович

  Логіка

  Загальна характеристика поняття

  ІІ,

  21 ТО

  18:03.2015

  5 пара

  14:00 – 15:20

  (1-6 ауд.)

  5

  викладач

  Шушкевич Євгеній Миколайович

  Логіка

  Судження

  І,

  11-15

  19.03.2015

  1 пара

  08:00 – 09:20

  (1-8 ауд.)

  6

  викладач

  Шушкевич Євгеній Миколайович

  Логіка

  Просте судження

  ІІ,

  21 ТО

  25.03.2015

  5 пара

  14:00 – 15:20

  (1-6 ауд.)

  7

  викладач

  Гончаренко Катерина Сергіївна

  Філософія Середніх віків

  Гностицизм як філософський феномен Середньовіччя

  І,

  11 філос.,

  12 філос.

  12.03.2015

  6 пара

  15:30 – 16:50

  (9-9 ауд.)

  8

  доцент

  Остапчук Галина Олександрівна

  Основи філософії

  Проблема людини в філософії

  ІІ,

  2 культ.

  31.03.2015

  5 пара

  14:00 – 16:50

  (9-4 ауд.)

  9

  викладач

  Березінець Ірина Володимирівна

  Логіка

  Просте судження

  І,

  11 дід

  21.03.2015

  2 пара

  09:30 – 10:50

  (5-9 ауд., ЦК)

  10

  доцент Адаменко Надія Богданівна

  Методика викладання філософії

  «Філософія для дітей» як методика викладання

  ІІІ,

  3 філос.,

  33 філос.с.

  15.04.2015

  6 пара

  15:30-16:50

  (9-11 ауд.)

  11

  професор

  Немчинов Ігор Геннадієвич

  Сучасна світова філософія

  Екзистенціалізм

  ІІІ,

  3 філос.,

  33 філос.с.

  25.03.2015

  5 пара

  14:00 – 15:20

  (9-9 ауд.)

  12

  старший викладач

  Назаренко Марія Сергіївна

  Онтологія, гносеологія, феноменологія

  Феноменологія тілесності

  V,

  52 філос.м.

  24.03.2015

  4 пара

  12:30 – 13:50

  (3-13 ауд.)

  Контакти кафедри

  Телефон: +38 (044) 486 30 78

  Електрона скринька: k_philosofia@ukr.net

  Поштова адреса: 01054, м. Київ, вул. Тургенівська, 8/14

  Склад кафедри

  kafedra filosofii-ifon2014-1024x640

  Викладачі

  Фото Мозгової Наталії Григоріївни

   

  Мозгова Наталія Григорівна

   

  завідувач кафедри, професор, д.філос.наук

  Фото Німчинова Ігоря Геннадійовича

  Немчинов Ігор Геннадійович

   

  професор, д.філос.наук

   yaroshovec

   

  Ярошовець Володимир Іванович

   

  професор, д.філос. наук

  Фото Адаменко Надії Богданівни

   

  Адаменко Надія Богданівна

   

  доцент, к.філос.наук

  Фото Глушко Тетяна Петрівна

   

  Глушко Тетяна Петрівна

   

  доцент, к.філос.наук

  Фото Матюшко Богдана Костьовича

   

  Матюшко Богдан Костянтинович

   

  доцент, к.філос.наук

  Фото Павловської Олени Валентинівни

   

  Павловська Олена Валентинівна

   

  доцент, к.філос.наук

  Фото Облової Людмили Анатоліївни

   

  Облова Людмила Анатоліївна

   

  доцент, к.філос.наук

  Фото Остапчук Галини Олександрівни

   

  Остапчук Галина Олександрівна

   

  доцент, к.філос.наук

  Фото Назаренко Марії Сергіївни

   

  Назаренко Марія Сергіївна

   

  ст.викладач, к.філос.наук

  Фото Конанчук Світлани Григорівни

   

  Конончук Світлана Григорівна

   

  ст.викладач, к.філос.наук

  Фото Понамаренко ВІталія Володимировича

   

  Пономаренко Віталій Володимирович

   

  ст.викладач, к.філос.наук

  Фото Гончаренко Катерини Сергіївни

   

  Гончаренко Катерина Сергіївна

   

  викладач, к.філос.наук

  Фото Кравченка Віталія Миколайовича

   

  Кравченко Віталій Миколайович

   

  викладач, к.філос.наук

  Фото Кучмій Ольги Вікторівни

   

  Кучмій Ольга Вікторівна

   

  ст. викладач

  Фото Березенець Ірини Володимирівни

   

  Березінець Ірина Володимирівна

   

  викладач

  Фото Шушкевича Євгена Миколайовича

  Шушкевич Євген Миколайович

   

  викладач

  Аспіранти кафедри філософії


  п/п
  ПІБ Спеціальність Рік навчання Форма навчання Науковий керівник
  1. Розпутна Марія Василівна «09.00.05» – історія філософії 1 денна к.філос.н., доцент кафедри філософії Адаменко Н.Б.
  2. Плахіна Тетяна Сергіївна «09.00.05» – історія філософії 1 заочна к.філос.н., доцент кафедри філософії Матюшко Б.К.
  3. Лемпій Антон Олегович «09.00.05» – історія філософії 2 денна д.філос.н., професор кафедри філософії Немчинов І.Г.
  4. Івженко Дмитро Володимирович «09.00.05» – історія філософії 2 заочна д.філос.н., професор кафедри філософії Немчинов І.Г.
  5. Соколова Надія Вікторівна «09.00.04» – філософська антропологія, філософія культури 3 денна д.філос.н., професор кафедри філософії Немчинов І.Г.
  6. Курна Ольга Сергіївна «09.00.04» – філософська антропологія, філософія культури 3 заочна д.філос.н., професор кафедри філософії Мозгова Н.Г.
  7. Свищо Вікторія Юріївна «09.00.05» – історія філософії 3 денна д.філос.н., професор кафедри філософії Мозгова Н.Г.

  Докторанти кафедри філософії

  № п/п ПІБ Спеціальність Рік навчання Форма навчання Науковий консультант
  1. Глушко Тетяна Петрівна «09.00.03» – соціальна філософія і філософія історії 2 денна д.філос.н., професор кафедри філософії Немчинов І.Г.
  2. Матюшко Богдан Костянтинович «09.00.05» – історія філософії 3 денна д.філос.н., професор кафедри філософії Мозгова Н.Г.

   

  Історія

  01 вересня 1920 – на виконання рішень всеросійської наради працівників політосвіти (1920) на базі колишніх університетів були створені Вищий інститут народної освіти, а у 1926 – Київський інститут народної освіти. У складі останнього – кафедра філософії як підрозділ інституту соціального виховання. 01 вересня 1930 – на виконання постанов ЦК ВКП (б) та ЦК КП(б)У, наказу наркомату освіти УРСР, наказом директора КІНО Микити Миновича Грищенко була створена загальноінститутська кафедра філософії (1933-1940 – кафедра діамату та істмату, з 1941 і донині - кафедра філософії).

  Фото 2010 р.: Григорій Іванович Волинка – завідувач кафедри філософії (1989-2014), д. філос. н., проф., заслужений діяч науки і техніки України.

  Завідувачі кафедри: Олексій Микитович Гіляров (1920-1921), Степан Гаврилович Лавров (1930-1933), Артемій Федорович Вієвський (1933-1935), Микита Якович Щербін (1940-1941; 1951-1953), Тихон Микитович Сопільник (1944-1950),) Олексій Пилипович Павелко (1953-1989), Григорій Іванович Волинка (1989-2014), Наталія Григорівна Мозгова (з червня 2014 донині).

  Фото 2014 р.: Перший ряд (зліва направо): кандидати філософських наук, доценти Тетяна Петрівна Глушко, Галина Олександрівна Остапчук; доктори філософських наук, професори: Наталія Григорівна Мозгова, Ігор Геннадійович Немчинов; кандидат філософських наук, доцент Богдан Костянтинович Матюшко. Другий ряд (зліва направо): кандидат філософських наук, ст. викладач Віталій Володимирович Пономаренко, кандидат філософських наук, доцент Людмила Анатоліївна Облова, викладач Ірина Володимирівна Березінець, кандидати філософських наук, доценти Надія Богданівна Адаменко, Олена Валентинівна Павловська, кандидат філософських наук, ст. викладач Марія Сергіївна Назаренко; викладачі:, Євгеній Миколайович Шушкевич, Катерина Сергіівна Гончаренко.

  Персоналії

  27 березня 1966 – народився в м. Вінниця Немчинов Ігор Геннадійович – доктор філософських наук, професор, відмінник освіти України.

  30 березня 1918 – народився в с. Прохори, Борзнянський р-н, Чернігівська обл. Павелко Олексій Пилипович (1918-2001) – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії (1953-1989), Заслужений діяч науки УРСР. Активний учасник Великої Вітчизняної війни.

  01 травня 1949 – народився у м. Ніжин, Чернігівська обл. Волинка Григорій Іванович (1949-2014) – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії (1989-2014), проректор з наукової роботи, Заслужений діяч науки і техніки України.

  30 травня 1942 – народився в м. Києві Дорошкевич Володимир Олександрович (1942- 2014) – кандидат філософських наук, професор кафедри філософії, відмінник освіти України.

  25 червня 1938 – народився в с. Княжа Криниця, Монастирщинський р-н, Черкаська обл. (зараз Вінницька) Огородник Іван Васильович – доктор філософських наук. професор. 1972-1976 та 1992-1996 – професор кафедри філософії, відмінник освіти України.

  15 жовтня 1939 – народився у м. Комсомольську, Вінницька обл. Федів Юрій Олександрович – кандидат філософських наук, професор, професор кафедри філософії, відмінник освіти України.

  07 листопада 1927 – народився в с. Ордановка, Диканьківський р-н, Полтавська обл. Сморж Леонід Опанасович (1927-2009) – доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії. Активний учасник Великої Вітчизняної війни.

  20 листопада 1952 р. – народився в Путиловичі, Лугинського р-н, Житомирська обл. Ярошовець Володимир Іванович – доктор філософських наук, професор, відмінник освіти України, заслужений діяч науки і техніки України.

  04 грудня 1957 – народилась в м. Києві Мозгова Наталія Григорівна – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії, заслужений працівник освіти України.

  08 грудня 1856 року – народився в м. Москві Гіляров Олександр Микитович (1856-1938) – академік НАН України, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії (1920-1921)

  Друковані праці

  Список публікацій викладачів кафедри філософії
  Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова 2008 рік

  Монографія:
  1.Глушко Т.П. Філософія економіки у структурі сучасної гуманітарної освіти. – К.: Науковий світ, 2008. – 211с. (13,2 д.а)
  Підручник:
  2.Мозгова Н.Г. Духовно-академічна філософія ХІХ-початку ХХст. Розділ 10.// Історія української філософії. Підручник. – К.: Академвидав, 2008. (2,5 д.а.)
  Навчальний посібник
  3.Мозгова Н.Г. Логіка: Навч. посіб. – К.:Каравела, 2008. - 247 с. (16,6 д.а.)
  Методичні розробки:
  4.Глушко Т.П. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів із дисципліни «Філософія політики» - К.: МАУП,2008 (2,0 д.а.)
  5.Коханенко О.В. логіка і теологія: проблема взаємозв'язку. Автореферат – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2008. 18с. (1 д.а.) .
  Навчально – методичні комплекси
  6.Волинка Г.І., Мозгова Н.Г. Методологія гуманітарного пізнання // Навчально – методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів спеціальності 6.020301 «Філософія (практична психологія)» - К. : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. –с.260-275. (0,5 д.а.)
  7.Волинка Г.І., Мозгова Н.Г. Методологія гуманітарного пізнання // Навчально – методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів спеціальності 6.020301 «Філософія (суспільствознавство)» - К. : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. –с.309-325. (0,5 д.а.)
  8.Волинка Г.І., Матюшко Б.К., Глушко Т.П. Історія зарубіжної філософії.// Навчально – методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів спеціальності 6.030100 «Релігієзнавство (практична психологія)» - К. : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. –с.180-223. (2,25 д.а.)
  9.Волинка Г.І., Матюшко Б.К., Глушко Т.П. Історія зарубіжної філософії.// Навчально – методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів спеціальності 6.020301 «Філософія (практична психологія)» - К. : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. –с.5-58. (2,25 д.а.)
  10.Волинка Г.І., Матюшко Б.К., Глушко Т.П. Історія зарубіжної філософії.// Навчально – методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів спеціальності 6.020301 «Філософія (суспільствознавство)» - К. : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. –с.5-58. (2,25 д.а.)
  11.Адаменко Н.Б. Методика викладання філософії // Навчально – методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів спеціальності 6.020301 «Філософія (суспільствознавство)» - К. : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. –с.380-369. (1 д.а.)
  12.Адаменко Н.Б. Методика викладання філософії // Навчально – методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів спеціальності 6.020301 «Філософія (практична психологія)» - К. : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. –с.327-342. (1 д.а.).
  13.Мозгова Н.Г. Математична логіка // Навчально – методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів спеціальності 6.020301 «Філософія (суспільствознавство)» - К. : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. –с.250-259. (0,5 д.а.)
  14.Мозгова Н.Г. Математична логіка // Навчально – методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів спеціальності 6.020301 «Філософія (практична психологія)» - К. : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. –с.206-214. (0,5 д.а.)
  15.Мозгова Н.Г. Традиційна логіка // Навчально – методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів спеціальності 6.020301 «Філософія (практична психологія)» - К. : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. –с.59-69. (0,5 д.а.)
  16.Мозгова Н.Г. Традиційна логіка // Навчально – методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів спеціальності 6.020301 «Філософія (суспільствознавство)» - К. : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. –с.59-69. (0,5 д.а.)
  17.Мозгова Н.Г., Бик Г.Б. Логіка // Навчально – методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів спеціальності 6.030100 «Релігієзнавство (практична психологія)» - К. : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. –с.111-119. (0,5 д.а.)
  18.Мозгова Н.Г., Федів Ю.О. Історія філософії в Україні.// Навчально – методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів спеціальності 6.030100 «Релігієзнавство (практична психологія)» - К. : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. –с.163-179. (0,5 д.а.)
  19.Мозгова Н.Г., Федів Ю.О. Історія філософії в Україні. // Навчально – методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів спеціальності 6.020301 «Філософія (суспільствознавство)» - К. : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. –с.205-221. (0,5 д.а.)
  20.Мозгова Н.Г., Федів Ю.О. Історія філософії в Україні. // Навчально – методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів спеціальності 6.020301 «Філософія (практична психологія)» - К. : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. –с.164-178. (0,5 д.а.)
  21.Немчинов І.Г. Сучасна зарубіжна філософія// Навчально – методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів спеціальності 6.020301 «Філософія (практична психологія)» - К. : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. –с.343-351. (0,5 д.а.)
  22.Немчинов І.Г. Сучасна зарубіжна філософія// Навчально – методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів спеціальності 6.020301 «Філософія (суспільствознавство)» - К. : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. –с.396-405. (0,5 д.а.)
  23.Немчинов І.Г. Філософія релігії// Навчально – методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів спеціальності 6.030100 «Релігієзнавство (практична психологія)» - К. : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. –с.374-379. (0,45 д.а.)
  24.Немчинов І.Г. Релігійна філософія // Навчально – методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів спеціальності 6.030100 «Релігієзнавство (практична психологія)» - К. : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. –с.380-398. (1,5 д.а.)
  25.Остапчук Г.О. Філософська пропедевтика // Навчально – методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів спеціальності 6.020301 «Філософія (практична психологія)» - К. : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. –с.70-84. (0,5 д.а.)
  26.Остапчук Г.О. Філософська пропедевтика // Навчально – методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів спеціальності 6.020301 «Філософія (суспільствознавство)» - К. : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. –с.70-84. (0,5 д.а.)
  27.Остапчук Г.О. Філософська пропедевтика // Навчально – методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів спеціальності 6.030100 «Релігієзнавство (практична психологія)» - К. : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. –с.74-87. (0,5 д.а.)
  28.Остапчук Г.О. Основи красномовства // Навчально – методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів спеціальності 6.030100 «Релігієзнавство (практична психологія)» - К. : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. –с.88-99. (0,5 д.а.)
  29.Остапчук Г.О. Риторика // Навчально – методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів спеціальності 6.030100 «Релігієзнавство (практична психологія)» - К. : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. –с.100-110. (0,5 д.а.)
  30.Остапчук Г.О. Риторика // Навчально – методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів спеціальності 6.020301 «Філософія (суспільствознавство)» - К. : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. –с.112-123. (0,5 д.а.)
  31.Остапчук Г.О. Риторика // Навчально – методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів спеціальності 6.020301 «Філософія (практична психологія)» - К. : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. –с.109-119. (0,5 д.а.)
  32.Остапчук Г.О. Риторика // Навчально – методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів спеціальності 6.02010 «Культурологія (організація і управління культурно-екскурсійною діяльністю)» - К. : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. –с.202-213. (0,5 д.а.)
  33.Сторожук С.В. Епістемологія // Навчально – методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів спеціальності 6.020301 «Філософія (суспільствознавство)» - К. : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. –с.260-273. (0,5 д.а.)
  34.Сторожук С.В. Епістемологія // Навчально – методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів спеціальності 6.020301 «Філософія (практична психологія)» - К. : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. –с.215-226. (0,5 д.а.)
  Збірники наукових праць:
  35.Філософія як складова університетської освіти: Збірник наукових праць студентів НПУ імені М.П.драгоманова \ за ред.. Г.І.Волинки. – к.:НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2007. – 39с. (2 д.а.) (в 2007 році не зазначався)
  Статті в журналах і наукових і наукових збірниках:
  36.Волинка Г.І., Мозгова Н.Г. Русский космизм и философская мысль в духовных академиях// Соловьевские исследования // Периодический сборник научных трудов. Выпуск 19. – Иваново, 2008. – С.25 – 29. (0,5 д.а)
  37.Волинка Г.І., Мозгова Н.Г. Драгоманов і Пирогов: зустріч через століття// Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Філософія. - №16. - 2008. – С. 40 – 44.
  38.Волинка Г.І. Епікурейство як феномен елліністичної культури // Нова парадигма . – 2007. № 54.( 0,7 д.а.). (0,5 д.а)
  39.Волинка Г.І., Мозгова Н.Г., Дорошевич В.О. Всегда ли вывод "после этого, значит по причине этого"(post Hos ergo propter hos) является ошибкой? (логико-гносеологический подход) // Нова парадигма: [журнал наукових праць] / голов. ред. В.П.Бех; Нац.пед. ун-т імені М.П. Драгоманова; Творче об'єднання „Нова парадигма". – Вип..74. – К., 2008. – С.3 – 11.
  40.Мозгова Н.Г. Позитивизм и киевская духовно-академическая философия: два взгляда на метод исследования социальных явлений// Соловьевские исследования. – Иваново, 2008. – № 16. – С. 91 – 99.(0,5 д.а.)
  41.Мозгова Н.Г. Богословие и позитивизм: теоретическое осмысление в отечественной духовно-академической традиции конца ХІХ – нач. ХХ в.// Культурология: пересечение научных сфер // Сборник статей по материалам международной научно-практической конференции. – Вып.2. Воронеж, Кварта, 2008. – С. 59 – 68. .(0,5 д.а.)
  42.Мозгова Н.Г. Духовно-академічна традиція в Україні як культурний феномен// Український часопис російської філософії. Вісник Товариства російської філософії при Українському філософському фонді. – Вип.7. – Полтава: АСМІ, 2008. – С. 15 – 22. .(0,5 д.а.)
  43.Мозгова Н.Г. Автор першої вітчизняної філософської енциклопедії// Пам'ять століть. – 2008. – № 3. – С. 46 – 58. .(0,5 д.а.)
  44.Мозгова Н.Г. Філософія духу, душі та духовності у творчому спадку Петра Авсенєва// Філософія гуманітарного знання: раціональність і духовність. Матеріали Міжнародної наукової конференції 2-3 жовтня 2008 р. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 45 – 49 (0,4 д.а.)
  45.Адаменко Н.Б. Принцип необарокової децентрованості в міждисциплінарній комунікації постмодерної філософії // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. 2008. Випуск XI. − Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2008. − С. 37 − 43. (0,5 др.арк.).)
  46.Адаменко Н.Б. Викладання філософії: історичний досвід і сучасний стан // Дні науки філософського факультету – 2008: Міжнародна наукова конференція (16 – 17 квітня 2008 року): Матеріали доповідей та виступів. − К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет", 2008. − Ч. 1. − С. 67 − 69. (0, 2 др.арк.)
  47.Бик Г.Б. Анахоретство як соціокультурний феномен//Дні філософського факультету – 2008: Міжнародна наукова конференція (16 – 17 квітня 2008 року): Матеріали доповідей та виступів. − К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет", 2008. − Ч. 8. − С. 5- 7 (0, 2 др.арк.)
  48.Бик Г.Б.Витоки анахоретства в християнському світі // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Філософія. - №16. - 2008. – С. 137-142
  49.Глушко Т.П. Економічна комунікація у інформаційному суспільстві: сутність, структура, функції // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. – № 17 (30). – С. 135-146.
  50.Глушко Т.П. До проблеми формування концепту "економічна комунікація" // Збірка матеріалів наукової конференції "Современные направления теоретических и прикладных исследований '2008". – Т.19. – С. 35-37.
  51.Дорошевич В.О. Об этой книге // Куприянов И.Т. Откровения гуру. – Запорожье: Просвіта, 2008. – С.43 – 45(0,2 д.а.).
  52.Дорошевич В.О. О философских предпосылках творчества Александра Грина //Александр Грин: судьба и творчество. Статьи, очерки, исследования. – Феодосия; М.: Издательский дом «Коктебель», 2008. – С.67 – 70.(0,5 д.а.).
  53.Коханенко О.В. Філософська теологія як автономна теорія богопізнання та логіка як її раціональне підґрунтя / О.В. Коханенко // Політологічний вісник: Збірник наукових праць. – 2008. – Вип. 32. – С. 48-58.
  54.Коханенко О.В. Середньовічна логіка: пошуки раціонального обґрунтування теологічної проблематики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених ["Шевченківська весна. Присвяченої 90-річчю з дня заснування Українського Студентського Наукового Товариства Київського Університету Святого Володимира"], (Київ, 19 – 22 березня) / К.: Обрії, 2008. – С.210-211.
  55.Коханенко О.В. Принцип достатньої підстави в космологічному аргументі Г.Ляйбніца: матеріали доповідей та виступів міжнародної наукової конференції [Дні науки філософського факультету-2008], (Київ, 16 –17 квітня 2008 року) / К.: ВПЦ "Київський університет", Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2008. – С. 21-22.
  56.Матюшко Б.К. Позитивізм В.Лесевича: гуманістичні інтенції християнства та буддизму// Колізії синтезу філософії і релігії в історії вітчизняної філософії (до 18—річчя Памфіла Юркевича та 130-річчя Семена Франка): Український часопис російської філософії. Вісник Товариства російської філософії при Українському філософському фонді. – Вип. 7. – Полтава: АСМІ. – 636 с. – с. 148-156. (0,4д.а.)
  57.Матюшко Б.К. В.В. Лесевич и В.С. Соловьев: два пути русской философии// Соловьевские исследования: Периодический сборник научных трудов. – Иваново: Ивановский государственный энергетический университет имени В.И.Ленина. – Выпуск 14. – 2007. – с. 160-172. (0,5 д.а.).
  58.Матюшко Б.К. Историософия "Трех разговоров" В.С. Соловьева: опыт современного прочтения// Соловьевские исследования: Периодический сборник научных трудов. – Иваново: Ивановский государственный энергетический университет имени В.И.Ленина. – Выпуск 16. – 2008. – с. 296-304. (0,4д.а.)
  59.Матюшко Б.К. Роль личности в истории: взгляды В.В. Лесевича и В.С. Соловьева// Соловьевские исследования: Периодический сборник научных трудов. – Иваново: Ивановский государственный энергетический университет имени В.И.Ленина. – Выпуск 17. – 2008. – с. 236-248. (0,5 д.а.).
  60.Матюшко Б.К. Историософия "Трех разговоров" В.С. Соловьева: опыт современного прочтения// Соловьевские исследования: Периодический сборник научных трудов. – Иваново: Ивановский государственный энергетический университет имени В.И.Ленина. – Выпуск 19. Тезисы докладов Международной научной конференции "Философия В.С. Соловьева в истории мысли и современных дискуссиях". 1 – 5 октября 2008 г., Россия, Иваново, ИГЭУ. – 2008. – с. 58-62.(0,2 д.а.)
  61.Матюшко Б.К. Соловьевский семинар: отмечаем первое десятилетие// Соловьевские исследования: Периодический сборник научных трудов. – Иваново: Ивановский государственный энергетический университет имени В.И.Ленина. – Выпуск 20. Специальный выпуск: К 10-летию Соловьевского семинара. – 2008. – с. 315 – 320. (0,2 д.а.)
  62.Немчинов І.Г. „Київська спадщина" у московській інтерпретації XVII ст.// Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім.. В. Гнатюка. Серія: Філософія. №16, 2008. – с.13 - 17. (0,45 д.а.)
  63.Немчинов І.Г. Историософия Владимира Соловьева в контексте кризиса «русской идеи» второй половины ХІХ века.// Соловьевские исследования. Периодический сборник научных трудов. – Иваново. – Выпуск 17. – 2008. – с.217 – 226. (0,45 д.а.)
  64.Немчинов І.Г. Историософия Владимира Соловьева в контексте кризиса «русской идеи» второй половины ХІХ века// Соловьевские исследования. Периодический сборник научных трудов. – Иваново. – Выпуск 19. – 2008. – с.119 – 122. (0,2 д.а.)
  65.Остапчук Г.О. Кордоцентризм української класичної філософії. //Політичний вісник» КНУ ім.Тараса Шевченка, № 29, - К.:ВПЦ «Київський Університет», 2008 ст. 30-38 (0,5 д.а.)
  66.Остапчук Г.О. Національна ідея як теоретична самосвідомість національного руху у творчості І.Я. Франка. Тези на науково-практичній конференції Одеського національного морського університету. – Одеса, 2008 (0,3 д.а.)
  67.Облова Л.А. Роль философии и науки в становление человеческого в человеке// Філософські аспекти співвідношення і науки. Філософські пошуки. – Випуск. 27. – С.411-424. – Львів – Одеса: центр Європи, 2008. (0,5 д.а.)
  68.Облова Л.А. Смысл безусловного знания и современний человек// Проблеми смислу у філософії та культурі російського срібного віку. Випуск 14. – Дрогобич: рекакційно вид. Відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2008. (0,5 д.а.)
  69.Облова Л.А. Філософська віра як необхідний критерій сутності людини // єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету: матеріали звітно-наукової конференції викладачів університету за 2007 рік, 5-6 лютого 2008 року. – К.,НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. – С.75-77. 90,2 д.а.)
  70.Пономаренко В.В. Кто не работает, тот не только не ест, но и не становится человеком// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Спадщина А.С. Макаренко і педагогічні пріоритети сучасності" (м. Полтава, 12-14 березня 2008 р.)/ За заг. ред. проф. Гринькової – Полтава: Астрая, 2008 270-270 с.
  71.Пономаренко В.В. Діалектика і педагогіка// Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету: матеріали звітно-наукової конференції викладачів університету за 2007 рік, 5-6 лютого 2008 року/ Укл. Г.І.Волинка, О.В.Уваркіна, О.П.Симоненко, О.П.Ємельянова. – К.: НПУ ім.. М.П.Драгоманова, 2008. – 89-91 с. (0,2 д.а.)
  72.Пономаренко В.В. Трудовая эмиграци и развитие науки в Украине// Пропаганда № 1 (3), 2008 р. 12-14 с. (0,1 д.а.)
  73.Пономаренко В.В. Стратегия человеческого развития, как фактор выживания малих стран//Материалы II Международной научной конференции молодых ученых и студентов «Медико-биологические и социальные проблемы современного человека» (22-24 октября 2008 года). – Тирасполь, 2008. – 222-224 с. (0,2 д.а.)
  74.Пономаренко В.В. Как сознание отражает мир и как творит его//«Матеріалізм і емпіріокритицизм» - шедевр світової філософської думки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 27-28 листопада 2008 року. – К.: НТУУ «КПІ», 2008. – 187-189 с. (0,2 д.а.)
  75.Фоменко К.А. Е.Фромм: відчуження як феномен хворого суспільства // Дні філософського факультету – 2008: Міжнародна наукова конференція (16 – 17 квітня 2008 року): Матеріали доповідей та виступів. − К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет", 2008. − Ч. 8. − С. 76-78. (0, 2 др.арк.)

  Вимоги оформлення статей в науковий часопис

  Вимоги до оформлення матеріалів, які подаються до збірника наукових праць „НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія: Філософія, Культурологія, Релігієзнавсто"

  ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ
  Стаття повинна бути структурована і, відповідно до останніх вимог ВАК України, мати такі елементи:
  1) постановку проблеми у загальному вигляді;
  2) аналіз останніх досліджень і публікацій, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми;
  3) формулювання мети статті;
  4) виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  5) висновок і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.
  Стаття супроводжується:
  1) рецензією доктора наук;
  2) супровідним листом від організації, де працює автор;
  3) відомостями про автора (авторів) (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, науковий ступінь та вчене звання, коло наукових інтересів, посада, місце роботи, службова адреса, адреса електронної пошти, службовий і домашній номери телефонів);
  4) електронним носієм інформації (дискета або диск), на якому розміщуються дві копії вищезазначених матеріалів (стаття, анотації, відомості про авторів).
  Обсяг статті повинен бути в межах від 20 тис. знаків (0,5 др.ак.) до 26 тис. знаків (0,65 др.арк).
  Стаття готується у текстовому редакторі Microsoft Word у такому порядку:
  1) індекс УДК (правий верхній кут, жирний шрифт);
  2) ініціали, прізвище автора (авторів) (правий верхній кут, курсив, жирний шрифт);
  3) місце роботи, електронна адреса авторів;
  4) назва статті (посередині, великими літерами, жирний шрифт); (між місцем роботи і назвою один інтервал);
  5) анотація українською мовою (повинна бути змістовною, а не декларативною); (між назвою статті і анотацією один інтервал);
  6) після анотації ключові слова (ключові слова жирним шрифтом, самі слова звичайним);
  6) анотація з ключовими словами англійською мовою. Має починатися іменем, прізвищем автора та назвою статті (жирний шрифт).
  7) сам текст (через інтервал після анотації англійською мовою).
  Оформлення статті
  1) Поля: зверху, знизу, зліва, справа – 2 см.
  2) Шрифт – Times New Roman, розмір 14 пт., міжрядковий інтервал – 1,5.
  3) розділи статті виділяються жирним стилем;
  4) при цитуванні – кінцеві посилання (в тексті посилання оформити наступним чином: [1, с.50];
  5) використання таблиць, малюнків і схем небажане.
  Оформлення списку літератури
  1) Список літератури подається відповідно до порядку посилання, згідно останніх вимог ВАК України наступним чином:
  1. Мамардашвили М. Введение в философию / Мераб Мамардашвили. Мой опыт нетипичен. – СПб. : Азбука, 2000. – 400 с. – ISBN 5-267-00287-9.
  2. Сумерки богов / [сб. первоисточников / сост. и общ. ред. А. А. Яковлева]. – М. : Политиздат, 1990. – 398 с. – (б-ка атеистической лит.).
  3. Перспективы метафизики: Классическая и неклассическая метафизика на рубеже веков: Российский гуманитарный научный фонд Международная Кафедра (ЮНЕСКО) по философии и этике СПб Научного центра РАН; ред. Г. Л. Тульчинского и М. С. Уварова. – СПб. : 2000. [электронный ресурс] / Г. П. Тульчинский, М .С. Уваров, Д. Н. Козырев, С. С. Гусев, Г. М. Бревде // Режим доступа: http://ru.philosophy.kiev.ua/library/uvarov/perspmet/index.html.
  4. Хайдеггер М. Основные понятия метафизики / М. Хайдеггер; пер. и примечания А. В. Ахутина и В. В. Бибихина // Вопросы философии. – 1989. – № 9. – с. 116-163.
  5. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук: Философия духа: в 3 т. / Г.В.Ф. Гегель – М. : Мысль, 1977 – Т.3. – 471 с.
  2) Слово література розташовується через інтервал після тексту, посередині, курсивом, жирним шрифтом:
  3) Джерела розташовуються у стовпчик.

  Відповідальність за підбір, точність наведених на сторінках збірника фактів, цитат, статистичних даних, дат, прізвище, географічних назв та інших відомостей, а також за розголошення даних, які не підлягають відкритій публікації, лягає на авторів опублікованих матеріалів. Передрукування матеріалів, опублікованих у збірнику дозволено тільки зі згоди авторів та видавця.

  Увага!
  Невідповідність оформлення статті наведеним вище вимогам може бути приводом відмови у публікації. Редакція повідомляє авторів тільки про рішення з приводу публікації. Редакція не рецензує подані матеріалів, і, у випадку відмови в публікації, не повертає рукопис і не вступає в теоретичні дискусії. Рішення з приводу публікації приймаються протягом одного місяця від дня реєстрації рукопису.

  Навчальні дисципліни

  Дисципліни, які забезпечує кафедра філософії:
  1. Філософія.
  2. Філософські науки (для аспірантів).
  3. Основи філософії.
  4. Філософська пропедевтика.
  5. Методика викладання філософії.
  6. Методика викладання філософії у вищій школі.
  7. Історія філософії.
  8. Філософія Стародавньго світу.
  9. Філософія Середніх віків.
  10. Філософія Відродження і Нового часу.
  11. Німецька філософія Нового часу.
  12. Нова філософія ХІХ ст.
  13. Сучасна світова філософія.
  14. Історія філософії в Україні.
  15. Український ґрунт філософії космізму.
  16. Російська філософія XV-ХX ст.
  17. Риторика.
  18. Неориторика аргументації.
  19. Логіка.
  20. Традиційна логіка.
  21. Математична логіка.
  22. Логіка і методи логічного аналізу текстів.
  23. Логіка і теологія.
  24. Теорія пізнання та епістемологія.
  25. Філософія і методологія науки.
  26. Методологія і методи наукових досліджень.
  27. Філософія та методологія наукового пізнання.
  28. Метафізика і онтологія.
  29. Метафізика у ХХ ст..
  30. Феноменологія.
  31. Онтологія, гносеологія, феноменологія.
  32. Науково-природнича картина світу.
  33. Наукова картина світу ХХ ст.. та природа філософського дискурсу.
  34. Природа і методи філософського дискурсу.
  35. Філософія економіки.
  36. Філософія гуманітарного знання і герменевтика.
  37. Діалектика, герменевтика, аналітика у ХХ ст.
  38. Проблема діалогу і синтезу філософських доктрин.
  39. Еволюція предмета філософії.
  40. Філософія в контексті історичних форм світогляду.

   

  {socbuttons}

 • Культурології та філософської антропології

  Загальна інформація

  Керівництво

  Завідувач кафедри культурології та філософської антропології:

  kyrylova-svitlana-anatoliivnaКрилова Світлана Анатоліївна
  завідуюча кафедрою культурології та філософської антропології, доктор філософських наук, професор

   

   

  Графік роботи

  З понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00

  Графік чергування лаборантів:

  П.І.Б. Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця
             

   

  Графік годин прийому викладачів на семестр


  Завантажити одним файлом графік консультацій (.pdf)

  Контакти кафедри

  Телефон: +38 (044) 484-28-99

  Електрона скринька: kfa_ifon@npu.edu.ua

  Поштова адреса: 01054, м. Київ, вул. Тургенівська, 8/14 (каб. 14-11)

  Склад кафедри

  Викладачі

  kyrylova-svitlana-anatoliivna

  Крилова Світлана Анатоліївна

  завідуюча кафедрою культурології та філософської антропології, доктор філософських наук, професор

  lubyvyi

   

  Любивий Ярослав Валерійович

  доктор філософських наук, професор

  hamitov

   

  Хамітов Назіп Віленович

  доктор філософських наук, професор

  remenec

   

  Ременець Оксана Володимирівна

  кандидат філософських наук, доцент кафедри (Дисертація на тему: "Базові цінності становлення громадянського суспільства в Україні" захищена у 2011 році)

  shkil

   

  Шкіль Людмила Леонідівна

  кандидат філософських наук, доцент кафедри (Дисертація на тему: «Безумство, сексуальність, влада у філософії Мішеля Фуко» захищена у 2010 році)

  cymbaliy

   

  Цимбалій Інна Петрівна

  кандидат філософських наук, доцент кафедри (Дисертація на тему: "Філософія польського романтизму: "Ідеальна людина" А. Міцкевича, "Конструкт народу" Ю. Словацького" захищена у 2009 році)

  Віталій Матвєєв

  Матвєєв Віталій Олексійович

  доктор філософських наук, професор кафедри, дійсний член-кореспондент Міжнародної Академії культури безпеки, екології та здоров’я

  drobovich

  Дробович Антон Едуардович

  старший викладач

  bilchenko

  Більченко Євгенія Віталіївна

  доктор культурології, професор
  kyrylova

  Кирилова Ольга Олексіївна 

  доктор культурології, доцент
  bogachevska

  Богачевська Ірина Вікторівна

  доктор філософських наук, професор
  mednikova

  Мєднікова Галина Сергіївна

  доктор філософських наук, професор
  rusakov

  Русаков Сергій Сергійович

  заступник директора ІФОН з виховної роботи, кандидат філософських наук, старший викладач
  mylenka

  Миленька Галина Дмитрівна

  кандидат мистецтвознавства, професор
  kalyta

  Калита Тетяна Вікторівна

  викладач

   

  Асистенти

   polischuk  Поліщук Костянтин Олександрович, аспірант, асистент кафедри
   Катерина Качур Качур Катерина Леонидівна, аспірант, асистент кафедри 
  Пашинська Агнесса Пашинська Агнеса Валеріївна, аспірант і асистент кафедри

  Аспіранти

   

   smirnova  Смірнова Олександра Дмитрівна, аспірант
  Роман Чорний Чорний Роман Володимирович, аспірант
  Андрій Мудрик Мудрик Андрій Андрійович, аспірант
  Дмитро Скуріхін Скуріхин Дмитро Сергійович, аспірант
  Владислава Ткаченко Ткаченко Владислава Вікторівна, аспірант

   

  Історія

  Кафедра філософської антропології Інституту філософської освіти і науки НПУ імені М.П. Драгоманова заснована в березні 2005 року. Колектив кафедри у своїй роботі продовжує традиції київської світоглядно-антропологічної школи, заснованої академіком В.І. Шинкаруком у 60-х роках ХХ століття, а також широко використовує у викладанні та дослідницькій роботі надбання усіх світових філософсько-антропологічних шкіл. В методичних та наукових розробках кафедри велика увага приділяється культурній, соціальній та структурній антропології, а також німецькій школі філософської антропології.

  З 2005 і по 2014 рік кафедру очолювала доктор філософських наук професор Т.В. Розова, царина наукових інтересів якої сягає від загальних проблем філософської та культурної антропології до проблематики антропології права та політичної антропології. З вересня 2014 року кафедру очолює С.А Крилова – доктор філософських наук, професор, Віце-президент Асоціації Філософського Мистецтва, автор та ведуча програми «Особистість та доля» на радіо «ЕРА». Світлана Анатоліївна є співавтором і упорядником словників «Етика та естетика» і «Філософська антропологія».

  Кафедра забезпечує викладання курсів «Філософія», «Філософська антропологія», «Історія науки і техніки», «Аналітика міфу», «Проблема людини в філософії», «Біосоціогенеза людини» та ін. професорсько-викладацьким складом: професори С.А. Крилова, Н.В. Хамітов, Я.В. Любивий, Т.В. Розова, В.О. Матвеєв, доценти Л.Л. Шкіль, Л.В. Чорна, О.В. Ременець, А.Е. Дробович, викладачі О.О. Хахалін, Поліщук К.О. , К.Л. Качур.

  Кафедра тісно співпрацює з науковцями Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України, реалізуючи свої теоретичні розробки в галузі політичної антропології та Інститутом філософії імені Г.С. Сковороди Національної академії наук України. Студенти, які захоплюються філософською антропологією, мають можливість відвідувати семінари провідних науковців Інституту філософії, а також навчатися під їх науковим керівництвом.

  проекти

   Проблема гідності у вимірах війни та миру (18 березня, о 12 год., аудиторія 231, вул. Пирогова, 9).

  30-31 березня, о 10 год., Міжнародна науково-практична конференція: "Проблема людини як шлях гуманізму та гідності у граничному бутті суспільства"

  Навчальні дисципліни

  Силами кафедри філософської антропології викладаються наступні навчальні курси: «Філософія» (нормативний курс), «Проблема людини в філософії», «Філософська антропологія», «Актуальні проблеми сучасної філософської антропології», «Цивілізаційні моделі суспільства», «Філософія та антропологія права», «Історія суспільних вчень», «Філософія і суспільство», «Антропологія мистецтва», «Культурна антропологія», «Філософська та релігійна антропологія», «Педагогічна антропологія», «Біосоціогенеза людини», «Порівняльна антропологія», «Аналітика міфу», «Людська суб'єктивність у філософії релігії», «Антропосоціогенез і релігія», «Феноменологія релігії», «Риторика», «Логіка».

  Друковані праці

   

   

  {socbuttons} 

 • Етики та естетики

  Загальна інформація

  Керівництво

  Завідувач кафедри етики та естетики:

  Андрущенко Тетяна Іванівна, доктор філософських наук, професор.

  Заступник завідувача кафедри:

  Дорога Алла Євгенівна, кандидат філософських наук, професор

  Графік роботи

  З понеділка по п’ятницю з 9:00 до18:00

   

  Графік годин прийому викладачів на семестр


  Завантажити одним файлом графік консультацій (.pdf)

  Контакти кафедри

  Телефон: +38(044)482-38-57

  Електрона скринька: kee_ifon@npu.edu.ua, npu_kaf_etestet@ukr.net

  Web-site: www.npu-etestet.com.ua

  Поштова адреса: 01054, м. Київ, вул. Тургенівська, 8/14 (гуманітарний корпус НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2 поверх, кім. 2-19)
  (орієнтир - площа Перемоги, від ст. метро Університет спуск по бульвару Шевченка на маршрутах 8, 404)

  Склад кафедри

  Викладачі

  zav kaf 

   

  Андрущенко Тетяна Іванівна 

  доктор філософських наук, професор,
  Заслужений працівник культури України,
  завідувач кафедри етики та естетики
  НПУ ім. М.П.Драгоманова

   zastupnyk

   

  Дорога Алла Євгенівна

  заступник завідувача кафедри етики та естетики
  НПУ ім. М.П.Драгоманова
  кандидат філософських наук, професор
  Відмінник освіти України

   megerya

   

  Магеря Олег Петрович

  Кандидат філософських наук
  доцент кафедри етики та естетики
  відмінник освіти України
  профорг кафедри

   kostyantin

   

  Покотило Костянтин Михайлович

  кандидат філософських наук,
  доцент кафедри етики та естетики
  Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова

   sharipin

   

  Шарипін Андрій Вікторович

  кандидат філософських наук,
  доцент кафедри етики та естетики
  Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова

   lobanchuk

   

  Лобанчук Олена Анатоліївна

  кандидат педагогічних наук
  доцент кафедри етики та естетики
  НПУ ім. М.П.Драгоманова
  Відмінник освіти України

   konov

   

  Коннов Олександр Федорович

  кандидат філософських наук,
  доцент кафедри етики та естетики

   Ovcharenko

   

  Овчаренко Ірина Валеріївна

  кандидат філософських наук
  старший викладач кафедри етики та естетики
  НПУ ім. М.П.Драгоманова

   savranska

   

  Савранська Наталія Олександрівна

  кандидат філософських наук
  доцент кафедри етики та естетики
  НПУ ім. М.П.Драгоманова

   shulga

   

  Шульга Тетяна Юріївна

  старший викладач
  кафедри етики та естетики

   scrypnikova

   

  Скрипнікова Софія Віталіївна

  кандидат філософських наук,
  старший викладач кафедри етики та естетики

   peter2

   

  Грицаєнко Петро Михайлович

  кандидат філософських наук,
  доцент кафедри етики та естетики

  Більше інформації про викладачів кафедри етики та естетики можна знайти на сторінці офіційного сайту кафедри

  Докторанти

  Your text...

  Аспіранти

   

  Історія

  Спеціалізовану кафедру етики та естетики було відкрито у 2008 році з метою створення єдиного наукового, навчально-методичного та організаційного центру морально-естетичного виховання студентів університету.

  Фахівці кафедри успішно викладають дисципліни «Етика» та «Естетика» для всіх спеціальностей університету, а також спеціалізовані дисципліни та спецкурси: «Образотворче мистецтво», «Філософія культури», «Етика науковця», «Етика бізнесу», «Етика та професійна етика». Спецкурс «Етико-естетична традиція в українській педагогіці» особливо актуальний в процесах гуманітаризації сучасної освіти. Цей курс покликаний дослідити ґенезу етико-естетичної традиції в історії української академічної педагогіки, що сприяє зацікавленню студентів історією вітчизняної духовної культури.

  Очолює кафедру доктор філософських наук, професор, заслужений працівник культури України Т.І. Андрущенко. Після закінчення у 1975 році історичного факультету КДПІ імені М.О. Горького (нині НПУ імені М.П. Драгоманова), Т.І. Андрущенко розпочала свою професійну діяльність у Національному музеї Тараса Шевченка. У цьому закладі вона пройшла посадові сходинки від наукового співробітника до заступника генерального директора з наукової роботи. Тривале перебування в атмосфері досліджень багатогранної постаті Великого Кобзаря зіграло для Т.І. Андрущенко роль своєрідної творчої матриці, визначивши палітру наукових інтересів і педагогічних уподобань.

  Сьогодні на кафедрі етики і естетики працюють знані фахівці, серед них кандидати філософських наук, доценти А.Є. Дорога, О.П Магеря, О.Ф. Коннов, П.М. Грицаєнко, К.М. Покотило, Н.О. Савранська, Т.Ю. Шульга, А.В. Шарипін; кандидати філософських наук, старші викладачі С.В. Скрипнікова, І.В. Овчаренко, кандидат педагогічних наук, доцент О.А. Лобанчук.

  У 2010 році на кафедрі відкрито лабораторію з дослідження проблем педагогічної етики, метою якої є опрацювання актуальних етичних питань навчально-виховного процесу.

  З 2011 році з метою модернізації практичної складової навчального процесу як невід'ємної ланки освітньо-професійної програми підготовки високоосвіченого фахівця запроваджена навчальна культурологічна практика для усіх студентів університету. Головним завданням культурологічної практики є формування світоглядних основ молодого спеціаліста, розвиток творчого потенціалу та підвищення рівня загальної культури майбутніх педагогів шляхом ознайомлення з мистецько-культурними пам'ятками, музеями, театрами, виставками, що сприяє формуванню єдності культури і освіти, вихованню патріотизму та національної єдності.

  проекти

  Навчальні дисципліни

  Етика
  Етика науковця
  Етика бізнесу
  Етико-естетична традиція українській педагогіці
  Етика та естетика
  Естетика
  Образотворче мистецтво
  Філософія культури

  Друковані праці

   

   

   {socbuttons}

 • Дизайну та реклами

  dyzain-main-photo

  Загальна інформація

  Керівництво

  Завідувач кафедри:

  Legenkuj  Легенький Юрій Григорович – завідувач кафедри дизайну та реклами, доктор філософських наук, професор, член Національної спілки художників України, член Спілки дизайнерів України. 

  Заступник завідувача кафедри:

   derman Дерман Лілія Миколаївна – замісник завідувача кафедри дизайну та реклами, кандидат філософських наук, старший викладач. 

  Графік роботи

  З понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00

  Графік годин прийому викладачів на семестр


  Завантажити одним файлом графік консультацій (.pdf)

  Контакти кафедри

  Телефон: (044) 486-05-99

  Електрона скринька: kdr_ifon@npu.edu.ua

  Web-site: ifondesign.wix.com

  Поштова адреса: 01054, м. Київ, вул. Тургенівська, 8/14 

  Склад кафедри

  Завідуючий кафедри дизайну з співробітниками

  Викладачі

  Legenkuj Легенький Юрій Григорович – завідувач кафедри дизайну та реклами, доктор філософських наук, професор, член Національної спілки художників України, член Спілки дизайнерів України.
  Дерман Лілія Дерман Лілія Миколаївна – замісник завідувача кафедри дизайну та реклами, кандидат філософських наук, старший викладач.
  Бугай Наталія Бугай Наталія Ярославівна – кандидат філософських наук,
  старший викладач.
  Кушнір Юлія Василівна Кушнір Юлія Василівна старший викладач кафедри дизайну та реклами, член Спілки архітекторів України.
  Бут Наталія Костянтинівна Бут Наталія Костянтинівна – старший викладач кафедри дизайну та реклами, член Спілки архітекторів України.
  Сковронський в м Сковронський Володимир Миколайович старший викладач кафедри дизайну та реклами, член Спілки дизайнерів України.
  skovronskyi-b-v Сковронський Богдан Володимирович – старший викладач кафедри дизайну та реклами, член Спілки дизайнерів України.
  Розумний Максим Миколайович Розумний Максим Миколайович –доктор політичних наук, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник, викладач кафедри дизайну та реклами.
    Юхимик Юлія Віталіївна – доктор філософських наук, професор.

   

  Історія

  Кафедра дизайну та реклами Інституту філософської освіти і науки НПУ імені М.П. Драгоманова заснована у 2009 року. Очолює кафедру доктор філософських наук, професор, член Національної спілки художників України, член Спілки дизайнерів України Ю.Г. Легенький – фахівець з дизайну середовища (монументально-декоративне мистецтво), автор монументальних розписів у м.Києві, Кишиневі, Переяслав-Хмельницькому, Луганську, Вінниці, автор п'яти навчальних посібників, семи монографій.

  На кафедрі дизайну та реклами працювали та працюють відомі фахівці: Ю. Г. Рєпін (1930-2013) – архітектор, доктор архітектури, професор, дійсний член Академії Архітектури України, автор проектів з житлового середовища, автор численних статей та монографій з проблем архітектурного проектування; В.Г. Штолько – архітектор, доктор архітектури, професор, народний архітектор України, президент Української академії архітектури, автор численних статей з проблем архітектурного проектування; Ю.В. Юхимик – доктор філософських наук, професор, фахівець з етико-естетичних проблем в мистецтві; М.М. Розумний – доктор політичних наук, професор, фахівець з соціальних комунікацій, реклами і PR; В.М. Сковронський – архітектор, член Спілки дизайнерів України, автор проектів з житлового середовища; Н.Я. Бугай – дизайнер, кандидат філософських наук, автор статей з проблем історії костюма, моди; Ю.В. Корнієнко – дизайнер, кандидат філософських наук, автор статей з проблем дизайну та архітектурного проектування; Ю.В. Кушнір – дизайнер, автор статей з проблем ландшафтного дизайну та дизайну середовища; Н.К. Бут – архітектор, член Спілки архітекторів та Спілки дизайнерів, автор численних статей з проблем ландшафтного дизайну та дизайну середовища; Б.В. Сковронський – майстер живопису і рисунку; Л.М. Дерман – дизайнер одягу, член Спілки дизайнерів України.

  Кафедра стала організатором науково-практичних конференцій: «Розвиток дизайну у контексті сучасної культури України» та «Дизайн в контексті сучасних практик культури (мода, реклама, шоу-бізнес, естрада, туристична діяльність)».

  На кафедрі діє семінар з проблем сучасної моди та дизайну середовища, викладачі кафедри проводять майстер-класи з проблем візуальної культури.

  Протягом становлення та розвитку кафедри захищено 8 кандидатських робіт з проблем дизайну, моди, реклами і культурих практик сучасності.

  Особливість підготовквки фахівців на кафедрі полягає у застосуванні філософсько-естетичного досвіду рефлексії з дизайнерських практик, зокрема дизайну інтер'єру і одягу.

  Навчальні дисципліни

  Кафедра дизайну та реклами є структурним підрозділом Інституту філософської освіти і науки НПУ імені М.П. Драгоманова. Рік створення – 2009.

  Результатом плідної науково-методичної і наукової роботи викладачів кафедри стало зростання попиту абітурієнтів щодо вступу на напрям підготовки «Дизайн (за видами)*» ОКР «Бакалавр» та спеціальність «Дизайн (за видами)*» ОКР «Магістр». Кафедра дизайну та реклами є випускаючою, проводить підготовку студентів за спеціалізаціями: „Дизайн середовища" та „Дизайн одягу".

  Важливою складовою професії дизайнера одягу чи середовища є вивчення дисциплін «Проектування», «Рисунок», «Живопис», «Пластична анатомія», «Основи композиції», «Кольорознавство», «Екологічно безпечна мода», «Основи формоутворення», «Матеріалознавство», «Дизайн технології віртуального простору», «Комп'ютерна дизайн-графіка», «Архітектурні конструкції», «Ландшафтний дизайн», «Дизайн-технології одягу», «Типологія поверхонь в одязі», «Семіотика моди», «Синтез мистецтв в архітектурі», «Культурно-історична типологія костюма», «Культурно-історична типологія інтер'єру», «Історія дизайну», «Моделювання», «Проектна графіка» сприяючи новим відкриттям та формуванню індивідуального дизайнерського бачення.

  Особливостями школи проектування за напрямами дизайн одягу, дизайн середовища в НПУ Драгоманова

  • риторична система школи;
  • використання нової педагогічної технології – застосування евристичних проектних постернів – проекти для дітей (худ. школи, дит. садочки, ігрове середовище тощо.).
  • Практичне підґрунтя підготовки спеціалістів з дизайну
  • етнографічна практика;
  • практика пленер;
  • виробнича практика;
  • педагогічна практика
  • Спеціалізація дизайн одягу.

  За цим напрямом студенти навчаються проектуваню колекцій одягу: прет-а-порте, прет-а-порте-де-люкс, авангардних та арт-колекцій, театрального та видовищного костюма. Зокрема студенти постійно отримують знання щодо прогнозування модних тенденцій, новітніх технологій (НТР) у сфері дизайну, одержують знання щодо екологічно безпечної моди. Провідна дисципліна з підготовки фахівців з дизайну – « проектування»

  Для дизайнерів одягу, це курс, що охоплює пропедевтику дизайну одягу: семантику неоліту та солярного культу як витоку створення орнаментальних композицій, систему риторичних трансформацій (субстанційне ядро формоутворення в одязі на макро та мікро рівнях моделювання), освоєння динамічного простору проектування (практики з біонічної клаузури, дитячого одягу, та одягу для вагітних), архітектуру одягу: мінімалізм як модельний принцип на прикладі прозо одягу, культурологічну колекцію та колекцію прет-а порте.

  Спеціалізація дизайн середовища.

  Майбутні фахівців за даним напрямом навчаються та практикуються на проектуванні різноманітних об'єктів середовища, що пов'язані з різними сферами життєдіяльності людини. Це і проектування житлових та громадських приміщень, об'єктів ландшафту тощо.

  Для повноцінного опанування фаховою професією необхідно досконале володіння різними художніми засобами для проектування будь-яких об'єктів середовища.

   {socbuttons}

Додаткова інформація