ДРУГІ АКАДЕМІЧНІ ЧИТАННЯ, ПРИСВЯЧЕНІ ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА Г.І. ВОЛИНКИ

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова кафедра філософії Факультету філософської освіти і науки 25-26 квітня 2017 року проводить ДРУГІ АКАДЕМІЧНІ ЧИТАННЯ, ПРИСВЯЧЕНІ ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА Г.І. ВОЛИНКИ «ФІЛОСОФІЯ, НАУКА І ОСВІТА»

До участі у читаннях запрошуються науково-педагогічні працівники вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів, аспіранти та здобувачі, студенти.

Напрями роботи читань:

 1. Філософська складова університетської освіти і науки.
 2. Історія філософії у світовій духовній культурі.
 3. Гуманітарні парадигми науки.
 4. Соціально-філософські проблеми сучасного світу.
 5. Сучасні концепцій філософії освіти: становлення та проблематика.
 6. Етика, естетика та культурологія у контексті сучасного філософського дискурсу.
 7. Актуальні проблеми сучасного релігієзнавства.

Офіційні мови конференції: українська, англійська, російська.

Форма проведення читань: очна та дистанційна.

Матеріали читань будуть видані окремим збірником; наукові статті друкуватимуться у фаховому «Науковому часописі НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія».

Умови участі у читаннях:

Для участі у читаннях прохання подавати матеріали до Оргкомітету на е-mail: philconf2017@ukr.net

 1. До 10 квітня 2017 р. (включно) подати заявку, де вказати прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посаду, поштову адресу, e-mail, телефон (назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника Читань та має містити у другий частині слово «Заявка» (наприклад, Павленко_О.М._Заявка).
 2. Тези виступівукраїнською, російською або англійською мовою (~5.000 або 7.500 знаків з прогалинами); наукові статті (до 20.000 знаків).
 3. Оргвнесок становить 100 грн. і використовується на покриття витрат, пов’язаних з виданням програми та друком матеріалів конференції. Усі витрати, пов’язані з перебуванням на Читаннях (проїзд, проживання тощо) здійснюється учасниками власним коштом, або за рахунок організації, що відряджає.
 4. Реквізити для перерахування коштів: член оргкомітету Мілютенко Аліна Вікторівна № картки ПАТ КБ Приватбанк 4149 4978 5511 9196. Контактні телефони: (044) 486-30-78;       +380 95-332-22-66; +380734652702.
 5. Пакет документів в електронному вигляді: тези та заявка (MS Word 2003 – 2010), чек про сплату (відсканована копія).

            Відповідальний секретар читань – к. філос. н., доц. Глушко Тетяна Петрівна (066) 270-86-33.

Вимоги до тез доповіді:

ü  Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007, 2010 у вигляді файлу з розширенням *.doc або *.docx; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.

ü  Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрям Читань відповідно до тематики тез доповіді, прізвище та ініціали автора (ів) (шрифт – напівжирний); навчальний заклад, навчально-дослідний інститут, місце роботи у разі закінчення навчання; місто, в якому його розташовано, держава (шрифт – курсив); назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); текст.

ü  Сторінки не нумеруються.

ü  Назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника Читань (наприклад, Павленко_О.М._тези)

ü  Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [1, с. 89].

В межах конференціїпланується проведення науково-практичного семінару «Філософія в освіті дітей і дорослих», організованого спільно з Національним Центром «Мала Академія Наук України»для викладачів курсів з методики викладання філософії у ВНЗ, методистів, вчителів, студентів та усіх зацікавлених осіб.

Під час роботи семінару планується презентація видання учнівських есе з філософії за результатами проведення І-ІІІ Всеукраїнської олімпіади з філософії для школярів (2014-2016 рр.), а також міні-тренінг для учителів «Як навчати і навчатися філософуванню?»

Захід розпочнеться 26 квітня о 10.00, ауд.3-4.

Контактна особа – Адаменко Надія Богданівна (067-164-88-09).

Для участі у семінарі потрібно надіслати електронну заявку до 10 квітня 2017 р. на адресу adamenkonb@ukr.net, зазначивши прізвище, ім’я, по-батькові, посаду учасника, тему доповіді, номер мобільного телефону.

ВИМОГИ (2017 р.)

до матеріалів фахового наукового видання

“Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова.

Серія № 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія”

Вимоги до статті:

Стаття має бути структурована і, відповідно до останніх вимог ДАК України, містити такі елементи: формулювання проблеми у загальному вигляді; аналіз останніх досліджень і публікацій, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми; формулювання мети статті; виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновок і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Стаття супроводжується: 1) рецензією доктора наук; 2) супровідним листом від організації, де працює автор; 3) відомостями про автора (авторів) (прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, науковий ступінь та вчене звання, коло наукових інтересів, посада, місце роботи, службова адреса, адреса електронної пошти, службовий і домашній номери телефонів); 4) електронним носієм інформації (дискета або диск), на якому розміщуються дві копії вищезазначених матеріалів (стаття, анотації, відомості про авторів).

Обсяг статті має бути в межах до 20 тис. знаків (0,5 др.ак.).

Стаття готується у текстовому редакторі MicrosoftWord у такому порядку: 1) індекс УДК (правий верхній кут, жирний шрифт); 2) ініціали, прізвище автора (авторів) (правий верхній кут, курсив, жирний шрифт); 3) місце роботи, електронна адреса авторів; 4) назва статті (посередині, великими літерами, жирний шрифт); (між місцем роботи і назвою один інтервал); 5) текст; 6) література; 7) анотація мовою статті, н-д, українською 700 знаків (повинна бути змістовною, а не декларативною, містити мету і аналіз публікацій); (між назвою статті і анотацією один інтервал); 6) після анотації ключові слова 10-12 (ключові слова жирним шрифтом, самі слова звичайним); 7) зміст анотації і ключові слова російською мовою. Якщо мова статті російська, тоді зміст і ключові слова українською мовою. 8) зміст анотації і ключові слова англійською мовою. Має починатися прізвищем автора (без імені) та назвою статті латиною (жирний шрифт). Прізвище англійською мовою конвертувати через стандарти транслітерації.

Оформлення статті:1) Поля: зверху, знизу, зліва, справа – 2 см.; 2) Шрифт – TimesNewRoman, розмір 14 пт., міжрядковий інтервал – 1,5; 3) при цитуванні – кінцеві посилання (в тексті посилання оформити наступним чином: [1, с. 50];4) використання таблиць, малюнків і схем небажане.

Оформлення списку літератури:1) Список літератури подається відповідно до порядку посилання, згідно останніх вимог ДАК України; 2) Слово література розташовується через інтервал після тексту, посередині, курсивом, жирним шрифтом; 3) Джерела розташовуються у стовпчик.

Оплата публікації здійснюється у розмірі 45 грн. за 1 стор. тексту (2 тис. знаків).

Редколегія залишає за собою право відхиляти статті, що не відповідають цим вимогам.

Адреса оргкомітету Читань:

кафедра філософії, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

вул. Тургенівська 8-14, ауд. 3-13

м. Київ, Україна 01054

Контактні телефони:

(044) 486-30-78– кафедра філософії.

(067) 707-77-83 – завідувач кафедри, д.філос.н., проф. Мозгова Наталія Григорівна

(066) 270-86-33 – відповід. секретар, к.філос.н., доц. Глушко Тетяна Петрівна

Реквізити для перерахування коштів: член оргкомітету Мілютенко Аліна Вікторівна № картки ПАТ КБ Приватбанк 4149 4978 5511 9196. Контактні телефони: (044) 486-30-78; +380 95-332-22-66; +380734652702.

ОРГКОМІТЕТ

Додаткова інформація