ХІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНИХ НАУК У ДОСЛІДЖЕННЯХ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ» (6 cерпня 2018 р.)

gum 13 coverКонференція відбудеться 6 серпня 2018 р. в дистанційній формі. Матеріали конференції будуть опубліковані в науковому виданні «Гуманітарний корпус» – збірник наукових статей, який надсилається авторам і завантажується на сайті http://filosof.npu.edu.ua/  (рубрика «Видання»). Збірник розміщується в репозитарії Наукової бібліотеки  НПУ імені М.П. Драгоманова.

Збірник наукових праць схвалюється до друку Вченою радою факультету філософської освіти і науки НПУ імені М.П. Драгоманова. Збірці присвоюється міжнародний книжковий номер ISBN. Обов’язкові примірники надсилаються до Книжкової палати України та провідних бібліотек країни.

Заявки на участь приймаються до 5 серпня 2018 року.

Русский

ХIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК В ИССЛЕДОВАНИЯХ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ»

Конференция состоится 6 августа 2018 г. и пройдет в дистанционной форме. Материалы конференции будут опубликованы в научном издании «Гуманитарный корпус» – сборник научных статей, который рассылается по почте авторам и размещается на сайте http://filosof.npu.edu.ua/ (рубрика «Издания»). Сборник также загружается в электронный репозитарий Научной библиотеки НПУ имени М.П. Драгоманова.

Сборник будет рекомендованный к печати Ученым советом факультета философского образования и науки НПУ имени М.П. Драгоманова. Сборнику присваивается международный книжный номер ISBN. Обязательные экземпляры направляются в Книжную палату и ведущие библиотеки.

Заявки на участие принимаются до 5 августа 2018 г.

Polski

ХIII MIĘDZYNARODOWA NAUKOWO-PRAKTYCZNA KONFERENCJA «AKTUALNE PROBLEMY NAUK HUMANISTYCZNYCH W BADANIACH MŁODYCH NAUKOWCÓW»

Konferencja odbędzie się w dniu  6 sierpnia 2018 r. w trybie zdalnego uczestnictwa. Materiały konferencji zostaną opublikowane w tytule naukowym «Humanistyczne korpus» – zbiór naukowych artykułów, który jest wysyłany autorom i udostępniany na stronie internetowej http://filosof.npu.edu.ua/ (rubryka «Tytuły»). Na tej samej stronie odbywa się omawianie opracowań uczestników.

Książka dostaje Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki ISBN. Uczestnicy dostają książkę, certyfikaty imienne i program konferencji.

Zgłoszenia udziału są przyjmowane do dnia 5 sierpnia 2018 r. 

Szanowni uczestnicy, uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami udziału oraz zasadami sporządzenia artykułów!

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Філософія:

«Філософський дискурс у вимірі ХХІ століття»

Секція 2. Культурологія:

«Простір культури в наукових дослідженнях»

Секція 3. Історія:

«Минуле та сучасність у просторі історичних досліджень»

Секція 4. Психологія:

«Соціально-психологічні проблеми особистості, її розвитку та самореалізації»

Секція 5. Педагогіка:

«Актуальні проблеми навчання та виховання особистості з погляду сучасних педагогічних концепцій»

Деталі: Інформаційний лист

Направления конференции:

Секция 1. Философия:

«Философский дискурс в измерении ХХІ века»

Секция 2. Культурология:

«Пространство культуры в научных исследованиях»

Секция 3. История:

«Прошлое и современность в пространстве исторических исследований»

Секция 4. Психология:

«Социально-психологические проблемы личности, ее развития и самореализации»

Секция 5. Педагогика:

«Актуальные проблемы учебы и воспитания личности з точки зрения современных педагогических концепций»

Подробнее в информационном письме:

KIERUNKI PRACY KONFERENCJI:

Sekcja 1. Filozofia:

«Dyskurs filozoficzny w wymiarze ХХІ wieku»

Sekcja 2. Kulturologia:

«Przestrzeń kultury w badaniach naukowych»

Sekcja 3. Historia:

«Przeszłość i współczesność w przestrzeni badań historycznych»

Sekcja 4. Psychologia:

«Socjopsychologiczne problemy osobistości, jej rozwoju i samorealizacji»

Sekcja 5. Pedagogika:

«Aktualne problemy nauki i wychowania osobistości pod względem współczesnych koncepcji pedagogicznych»

 

Додаткова інформація